Υγειονομική Περίθαλψη

Στους φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου παρέχεται ιατρική, νοσοκομειακή και φαρμα-κευτική περίθαλψη. Την Υγειονομική περίθαλψη των φοιτητών/τριών προβλέπει το Π.Δ. 327/1983 (ΦΕΚ 117/7-9-1983, τ. Α').

α. Ποιοι δικαιούνται υγειονομική περίθαλψη

Υγειονομική περίθαλψη, ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή, δικαιούνται οι προ-πτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ημεδαποί ομογενείς και αλλοδαποί, για διάστημα ίσο προς τα έτη φοιτήσεως που προβλέ-πεται ως ελάχιστη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος προσαυξανόμενο κατά δύο έτη. Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες των Α.Ε.Ι. για διάστημα ίσο προς τέσσερα και ήμισυ έτη.

Προκειμένου για το τελευταίο έτος σπουδών, η περίθαλψη παρατείνεται και μετά την λήξη του ακαδημαϊκού έτους μέχρι και 31 Δεκεμβρίου για όσους/ες δεν έχουν λάβει τον τίτλο σπουδών τους ως τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους.

Σε περίπτωση αναστολής φοιτήσεως σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 29 του Ν.1268/82, η περίθαλψη παρατείνεται ανάλογα, μετά την επανάκτηση της φοιτητικής ιδιότητας.

β. Διαδικασία

Ο φοιτητής/τρια που έχει ανάγκη περιθάλψεως μπορεί να προσέρχεται καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και καθορισμένες εργάσιμες ώρες στα Ιατρεία της Φοιτητικής Λέσχης ή στον ιατρό της υγειονομικής υπηρεσίας του Α.Ε.Ι., ή στον συμβεβλημένο με αυτό ιατρό για να εξεταστεί, προσκομίζοντας το φοιτητικό βιβλιάριο περιθάλψεως (Φ.Β.Π.).

Το φοιτητικό βιβλιάριο περιθάλψεως περιέχει το ονοματεπώνυμο, φωτογραφία του φοιτητή, τον αριθμό μητρώου, τον αριθμό ταυτότητος, τη θέση νοσηλείας και ολόκληρο τον κανονισμό νοσηλείας. Το Φ.Β.Π. ανανεώνεται κάθε χρόνο από τη Γραμματεία του Τμήματος.