Ορκωμοσία

Δικαιολογητικά για την αίτηση ορκωμοσίας

  1. Αίτηση ορκωμοσίας (υπάρχει στην ιστοσελίδα – Χρήσιμα Έντυπα)
  2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 με γνήσιο υπογραφής από δημόσια υπηρεσία(υπάρχει στην ιστοσελίδα – Χρήσιμα Έντυπαήμέσω gov.gr (αναγράφοντας το κείμενο της υπεύθυνης δήλωσης της ιστοσελίδας)
  3. Επιστροφή ακαδημαϊκής ταυτότητας
  4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας για όσους έχουν αλλάξει ταυτότητα. 

 

Για την κατάθεση της Διπλωματικής Εργασίας χρειάζεται 

  1. Αφού γίνει η παρουσίαση κατατίθεται το βαθμολόγιο στη Γραμματεία από τον επιβλέποντατης διπλωματικής.
  2. Ένα CDπου να περιέχει την διπλωματική σε pdfή word αρχείο με το τελικό κείμενο και 
  3. Αποστολή αριθμού πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής κατάθεσης στην Νημερτής 
  • Η αίτηση ορκωμοσίας κατατίθεται πριν την έκδοση των βαθμών των μαθημάτων
  • Δεν κατατίθεται έντυπη μορφή της Διπλωματικής Εργασίας
  • Με την έναρξη του εξαμήνου, θα πρέπει να γίνει επανεγγραφή.