Εσωτερικός Κανονισμός του Πανεπιστημίου Πατρών

Εσωτερικός Κανονισμός του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ 3899/ 25-10-2019  τ.Β')

Υπουργική Απόφαση υπ' αριθμ. 63557/Β1 (ΦΕΚ 1062/14-7-2004 τ. Β') «Έγκριση του εσωτερικού κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών»

 

Πανεπιστημιακή Νομοθεσία

Θεσμικό Πλαίσιο λειτουργίας

Κανονισμοί