Πρακτική Άσκηση

internship1

Σημαντική ανακοίνωση για την Εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης THMTY 2021-2022

Πληροφορίες Σχετικά με την Πρακτική Άσκηση

Τελικά αποτελέσματα επιλογής φοιτητών για Πρακτική Άσκηση Α.Ε. 2021-2022

Προσωρινά αποτελέσματα επιλογής φοιτητών για Πρακτική Άσκηση Α.Ε. 2021-2022

Η «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πρακτικής Άσκησης Α.Ε. 2021-2022» παρατείνεται μέχρι την Πέμπτη 2/12/2021

Προκήρυξη για την έναρξη του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα

Υπεύθυνη Δήλωση Παραίτησης  Πρακτικής Άσκησης THMTY 2021-2022

 

 


Γενικές Πληροφορίες
 
 Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών υλοποιεί από το 1998 μέχρι σήμερα, προγράμματα Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών του, σε οργανισμούς και επιχειρήσεις του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Τα προγράμματα αυτά έχουν ενταχθεί σε αντίστοιχες δράσεις του Πανεπιστημίου Πατρών και χρηματοδοτούνται από πόρους των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης.

Φορέας Χρηματοδότησης

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από πόρους του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Β' και Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και ΕΣΠΑ). Σήμερα εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Eγκρίθηκε μέσα από ένα σύνολο αντίστοιχων ανταγωνιστικών προτάσεων που υποβλήθηκαν στο ΥΠAIΘ.

Σύντομη Περιγραφή

Οι επιστημονικοί και τεχνολογικοί τομείς που θεραπεύει το Τμήμα Η.Μ. & Τ.Υ. αφορούν σε μία ευρύτατη περιοχή τεχνολογιών, που αντικατοπτρίζονται άμεσα στο οικονομικό, τεχνολογικό και επιχειρηματικό γίγνεσθαι της χώρας. Οι τομείς αυτοί αποτελούν τομείς έντασης γνώσης (τηλεπικοινωνίες, ενέργεια, πληροφορική, αυτοματισμοί) και όλες οι σύγχρονες οικονομίες βασίζονται σε αυτές ώστε να διαμορφώσουν συγκριτικά πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητά τους. Η αλληλεπίδραση μεταξύ Επιχειρήσεων και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης μπορεί να συμβάλει επίσης και στη βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών των Πανεπιστημίων σε κατευθύνσεις οι οποίες συμβαδίζουν με την σύγχρονη ελληνική και διεθνή πραγματικότητα.

Από την υλοποίηση των έργων αυτών αποδείχθηκε ότι η πρακτική άσκηση του φοιτητή, έστω και για ένα σύντομο χρονικό διάστημα 3 μηνών, σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος Τμήματος – επιχειρήσεων προσφέρει:

- Μία πρώτη επικοινωνία του υπό διαμόρφωση νέου μηχανικού με το πιθανό εργασιακό του περιβάλλον (υπό την επίβλεψη μελών ΔΕΠ και στελεχών της βιομηχανίας από κοινού).

- Τη δυνατότητα εφαρμογής της ακαδημαϊκής γνώσης στην παραγωγή.

Η εξοικείωση του φοιτητή με το αντικείμενο της πιθανής μελλοντικής εργασίας του, του προσφέρει μία πληρέστερη γνώση του εύρους των δραστηριοτήτων που μπορεί να αναπτύξει με αφετηρία τις σπουδές του, καθώς και γνώση των πραγματικών προβλημάτων και ιδιαιτεροτήτων της επιστημονικής περιοχής που θα επιλέξει. Επιπλέον, η προσέγγιση των φοιτητών στους χώρους παραγωγής κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, τους βοηθά να κατανοήσουν τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος εργασίας και στη συνέχεια να κάνουν ορθές επιλογές για την άσκηση του επαγγέλματός τους.

Η επαφή του Τμήματος με τον παραγωγικό τομέα, μέσω της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών του, δίνει επίσης τη δυνατότητα αφ’ ενός στα επιβλέποντα μέλη ΔΕΠ να κατανοήσουν τα προβλήματα της παραγωγής και αφ’ ετέρου στη βιομηχανία να χρησιμοποιήσει την τεχνογνωσία που παράγεται στο ακαδημαϊκό περιβάλλον ως αποτέλεσμα των ερευνητικών δραστηριοτήτων.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

  Στόχος   Οργάνωση   Διαχείριση
           
  Αποτελέσματα   Επιχειρήσεις   Επικοινωνία