Πολιτική Ποιότητας


quality1

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΗΜ&ΤΥ) σε συνεργασία με την Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος έχει εναρμονίσει την Πολιτική Ποιότητας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) του, με την Πολιτική Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Όραμα του Τμήματος ΗΜ&ΤΥ

Το Τμήμα ΗΜ&ΤΥ έχει ως όραμα την εκπαίδευση, την προώθηση της γνώσης, την έρευνα και τη δημιουργία νέας γνώσης, στην επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και της Τεχνολογίας Υπολογιστών, προς όφελος της χώρας και της ανθρωπότητας.

Αποστολή του Τμήματος ΗΜ&ΤΥ

Το Τμήμα ΗΜ&ΤΥ έχει ως αποστολή τη δημιουργία Μηχανικών με σύγχρονες βασικές και εξειδικευμένες γνώσεις υψηλού επιπέδου τόσο στα θεωρητικά όσο και τα εφαρμοσμένα θέματα της επιστήμης τους, σύμφωνα με τους εξής άξονες:

 • Παροχή άρτιας και υψηλής στάθμης εκπαίδευσης στους φοιτητές του

 • Πρωτοπορία στην έρευνα

 • Σύνδεση της παρεχόμενης εκπαίδευσης με τις σύγχρονες επαγγελματικές πρακτικές

 • Συμβολή στη δια βίου εκπαίδευση των αποφοίτων του

  Για την επίτευξη του οράματος και την εκπλήρωση της αποστολής του, το Τμήμα ΗΜ&ΤΥ επιδιώκει να στελεχώνεται με υψηλού επιπέδου επιστημονικό προσωπικό, να βελτιώνει διαρκώς τις υποδομές του και να συνεχίζει τη δυναμική πορεία ανάπτυξής του, έχοντας ως πρώτες προτεραιότητες την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, καθώς και την παραγωγή ποιοτικού και καινοτόμου ερευνητικού έργου υψηλής στάθμης.

  Το Τμήμα εκπαιδεύει τους φοιτητές του στις σύγχρονες περιοχές της επιστήμης και του επαγγέλματός τους, εναρμονιζόμενο με τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις σε παγκόσμια κλίμακα. Η αριστεία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του Τμήματος και όλες οι δράσεις του αποσκοπούν στη διαμόρφωση και συνεχή εξέλιξη ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού σε διεθνές επίπεδο, προγράμματος σπουδών.

  Αντικείμενο του Προγράμματος Προπτυχιακών Προπτυχιακών Σπουδών

  Το αντικείμενο του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ΗΜ&ΤΥ συνοψίζεται στα εξής:

 • Θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών ώστε να καταστούν ικανοί να μελετούν και να κατανοούν έννοιες, αρχές, θεωρίες και θέματα της επιστήμης τους από τον σχεδιασμό έως και τις εφαρμογές τους σε εργαστηριακή και βιομηχανική κλίμακα.

 • Πρακτική κατάρτιση και ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων μέσω των εργαστηριακών μαθημάτων.

 • Ανάπτυξη της ικανότητας των φοιτητών να εργάζονται ομαδικά και να αλληλοεπιδρούν εποικοδομητικά μεταξύ τους για την αντιμετώπιση προβλημάτων της επιστήμης τους ή διεπιστημονικής φύσης, μέσω ομαδικών εργασιών και projects.

 • Ανάπτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων αυτοδιδασκαλίας μέσω της Διπλωματικής Εργασίας.

 • Διασύνδεση φοιτητών με τη βιομηχανία και την αγορά εργασίας μέσω της Πρακτικής Άσκησης.

 • Ανάπτυξη διεθνούς ακαδημαϊκής εμπειρίας και εξωστρέφειας μέσω του προγράμματος ERASMUS.

 • Προετοιμασία φοιτητών για συμμετοχή σε μεταπτυχιακούς κύκλους σπουδών. 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΤΗΜ&ΤΥ είναι τα ακόλουθα:

 • Η πλήρης κατανόηση των θεμελιώσεων των βασικών επιστημών και τεχνών του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

 • Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της ικανότητας λήψης αποφάσεων, της επιδίωξης της καινοτομίας, του εξωστρεφούς τρόπου σκέψης, του πνεύματος συνεργασίας και της ομαδικής προσπάθειας, και της ικανότητας προσαρμογής σε μεταβαλλόμενες συνθήκες.

 • Η πλήρης κατανόηση και η ικανότητα εφαρμογής του θεωρητικού υπόβαθρου στο εργαστήριο.

 • Η σε βάθος γνώση και κατανόηση των θεμελιωδών αρχών που αναφέρονται στη μελέτη και την κατασκευή συστημάτων για την παραγωγή, μεταφορά, διανομή, αποθήκευση, επεξεργασία, έλεγχο και χρησιμοποίηση ενέργειας και πληροφορίας.

 • Η εξειδίκευση σε διεπιστημονικές Κατευθύνσεις Επιλογής, όπως Τεχνολογία της Πληροφορίας, Επικοινωνίες, Έξυπνα Δίκτυα με ΑΠΕ – Υψηλές Τάσεις, Μετατροπή Ενέργειας, Ηλεκτρονικά Ισχύος, Ηλεκτροτεχνικά Υλικά και Ήπιες Μορφές Ενέργειας, Ηλεκτρονική και Ενσωματωμένα Συστήματα, Υπολογιστικά Συστήματα, Σήματα, Συστήματα και Έλεγχος, Έλεγχος Συστημάτων και Ρομποτική, Κυβερνοφυσικά Συστήματα, οι οποίες είναι δυνατόν να εμπλουτίζονται στο μέλλον, ανάλογα με τις εξελίξεις στην Επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών. Οι Κατευθύνσεις αυτές προσφέρονται και συντονίζονται στο πλαίσιο των Τομέων του Τμήματος και συγκεκριμένα των Τομέων Τεχνολογίας της Πληροφορίας και Τηλεπικοινωνιών, Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών και Συστημάτων και Αυτομάτου Ελέγχου και έχουν δια-τομεακό χαρακτήρα.

 • Η κατανόηση των πολλαπλών ρόλων του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών στην παραγωγή και την έρευνα σύμφωνα με τις διεθνείς τάσεις και σε συνάρτηση με τις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας.

 • Η εξοικείωση με τη διεπιστημονική προσέγγιση στην επίλυση σύγχρονων προβλημάτων, σχετικών με την επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών.

 • Η απόκτηση κατάλληλου θεωρητικού και εργαστηριακού υπόβαθρου απολύτως κατάλληλου για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις οποιουδήποτε δημόσιου ή ιδιωτικού έργου της ειδικότητας του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών.

 • Η απόκτηση κατάλληλου θεωρητικού και εργαστηριακού υπόβαθρου πάνω στα οποία μπορούν να θεμελιωθεί υψηλού επιπέδου έρευνα και μεταπτυχιακές σπουδές, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις διεθνείς εξελίξεις.

 • Η εξοικείωση με τις σύγχρονες μεθόδους της έρευνας σε αντικείμενα αιχμής σύμφωνα με τις διεθνείς τάσεις στο αντικείμενο του του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών και σε συνάρτηση με τις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας.

  Στρατηγικοί Στόχοι του Τμήματος

  Οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας που καταγράφονται στο Εγχειρίδιο Ποιότητας του Ιδρύματος, εφαρμόζονται στο επίπεδο του Τμήματος με την κατά περίπτωση απαιτούμενη εξειδίκευση. Όλες οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος ΗΜ&ΤΥ υπόκεινται σε επιθεώρηση και ανασκόπηση, η οποία διενεργείται σε ετήσια βάση από την ΟΜΕΑ σε συνεργασία με την ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.

  Το Τμήμα ΗΜ&ΤΥ δεσμεύεται για την εφαρμογή μιας πολιτικής ποιότητας, που θα υποστηρίζει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του προγράμματος σπουδών, θα προωθεί τον σκοπό και το αντικείμενό του, θα υλοποιεί τους στρατηγικούς του στόχους και θα καθορίζει τα μέσα και τους τρόπους επίτευξής τους, θα εφαρμόζει τις ενδεικνυόμενες διαδικασίες ποιότητας, με τελικό σκοπό τη διαρκή βελτίωσή του.

 

           Ειδικότερα, για την υλοποίηση της πολιτικής αυτής, το Τμήμα HM&TY δεσμεύεται να εφαρμόσει διαδικασίες ποιότητας που θα αποδεικνύουν:

 • την καταλληλόλητα της δομής και της οργάνωσης του προγράμματος σπουδών

 • την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης

 • την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου

 • την καταλληλόλητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού

 • την προώθηση της ποιότητας και ποσότητας του ερευνητικού έργου των μελών της ακαδημαϊκής μονάδας

 • τους τρόπους σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα

 • το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας

 • την ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως οι διοικητικές υπηρεσίες, οι βιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας

 • τη διενέργεια της ετήσιας ανασκόπησης και εσωτερικής επιθεώρησης του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του ΠΠΣ καθώς και τη συνεργασία της ΟΜΕΑ με τη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.

Επικοινωνια

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πολυτεχνική Σχολή

Πανεπιστήμιο Πατρών

Επικοινωνία

Προπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996418-6420-6423-6419

secretary-students[at]ece.upatras.gr

Μεταπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996422 - 6493

secretary-graduate[at]ece.upatras.gr