Υφιστάμενο Θεσμικό Πλαίσιο για την Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

phd bound

Η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017, Τεύχος Πρώτο), που ρυθμίζει το θεσμικό πλαίσιο για τις διδακτορικές σπουδές, καθώς και από τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος (ΦΕΚ 5394/τ. Β΄/3-12-2018).

Επικοινωνια

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πολυτεχνική Σχολή

Πανεπιστήμιο Πατρών

Επικοινωνία

Προπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996418-6420-6423-6419

secretary-students[at]ece.upatras.gr

Μεταπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996422 - 6493

secretary-graduate[at]ece.upatras.gr