Υφιστάμενο Θεσμικό Πλαίσιο για την Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

phd bound

Η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017, Τεύχος Πρώτο), που ρυθμίζει το θεσμικό πλαίσιο για τις διδακτορικές σπουδές, καθώς και από τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος (ΦΕΚ 5394/τ. Β΄/3-12-2018).