Πιστοποίηση Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

adip

Τον Σεπτέμβριο του 2019 το Συμβούλιο της ΑΔΙΠ αποφάσισε την χορήγηση πιστοποίησης στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών με διάρκεια ισχύος τεσσάρων ετών, από 10-09-2019 έως 09-09-2023. Το Συμβούλιο της ΑΔΙΠ έκανε δεκτή την Έκθεση της Επιτροπής Πιστοποίησης βάσει της οποίας το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΑΔΙΠ και τις αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015) για το επίπεδο σπουδών 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Σχετικά:
Επιστολή Προέδρου ΑΔΙΠ

Απόφαση Συμβουλίου ΑΔΙΠ

Έκθεση Πιστοποίησης

Επικοινωνια

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πολυτεχνική Σχολή

Πανεπιστήμιο Πατρών

Επικοινωνία

Προπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996418-6420-6423-6419

secretary-students[at]ece.upatras.gr

Μεταπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996422 - 6493

secretary-graduate[at]ece.upatras.gr