Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας του

Τη Δευτέρα 26/9/2022 στις 11.00 θα γίνει παρουσίαση της  διπλωματικής εργασίας του Φοιτητή Μάριου-Νεκτάριου Σταματόπουλου με Θέμα:

”Collaborative control of aerial robots (drones) for co-manipulating flexible objects (ropes)"

“Συνεργατικός έλεγχος εναέριων ρομπότ (drones) για τον χειρισμό εύκαμπτων αντικειμένων (σχοινιά)”.

Η παρουσίαση θα γίνει διαδικτυακά μέσω Microsoft teams.

Tο link  της παρουσίασης:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a540979fb963f4c2fba45ae965315d1a3%40thread.tacv2/1663702230727?context=%7b%22Tid%22%3a%225a52ab58-42d0-4bb4-b3fc-713dd6822d20%22%2c%22Oid%22%3a%22712c9949-6d7c-447d-91c9-27eb27a5ca7b%22%7d

εκ μέρους της επιτροπής,

Δημήτρης Τσιπιανίτης

Επικοινωνια

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πολυτεχνική Σχολή

Πανεπιστήμιο Πατρών

Επικοινωνία

Προπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996418-6420-6423-6419

secretary-students[at]ece.upatras.gr

Μεταπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996422 - 6493

secretary-graduate[at]ece.upatras.gr