Ιστορία

KIA 80672scaled

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε το 1967 ως το πρώτο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, με το Β.Δ.546/1967. Με το ίδιο διάταγμα ιδρύθηκαν οι πρώτες οκτώ Έδρες (Ασυρμάτου Τηλεπικοινωνίας, Γενικής Ηλεκτροτεχνίας, Ενσυρμάτου Τηλεπικοινωνίας, Θεωρητικής Ηλεκτροτεχνίας και Παραγωγής, Μεταλλογνωσίας, Μηχανολογίας, Παραγωγής Μεταφοράς Διανομής και Χρησιμοποιήσεως Ηλεκτρικής Ενέργειας, Πυρηνικής Τεχνολογίας) και πέντε Εργαστήρια (Ασυρμάτου Τηλεπικοινωνίας, Γενικής Ηλεκτροτεχνίας, Ενσύρματου Τηλεπικοινωνίας, Μεταλλογνωσίας, Πυρηνικής Τεχνολογίας) και το Σπουδαστήριο Θεωρητικής Ηλεκτροτεχνίας και Παραγωγής. 

Στο επόμενο διάστημα και μέχρι το 1981 προστέθηκαν 11 Έδρες (Θεωρητικής Ηλεκτροτεχνίας και Παραγωγής Β', Ηλεκτρονικών Εφαρμογών, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Ηλεκτρομηχανικής Μετατροπής Ενεργείας, Επεξεργασίας Πληροφοριών και Προγραμματισμού Υπολογιστών, Θεωρίας Πληροφοριών, Μαθηματικών, Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου, Αναγνωρίσεως Προτύπων, Εφηρμοσμένης Ηλεκτρονικής Οπτικής, Υψηλών Τάσεων, και πέντε νέα Εργαστήρια (Ηλεκτρονικών Εφαρμογών, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου, Ηλεκτρομηχανικής Μετατροπής Ενέργειας, Θεωρητικής Ηλεκτροτεχνίας και Παραγωγής Β). 

Από τις ανωτέρω Έδρες εντάχθηκαν το 1983 στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών οι Έδρες Μηχανολογίας και Πυρηνικής Τεχνολογίας, στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών η Έδρα Μεταλλογνωσίας και στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής οι Έδρες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Επεξεργασίας Πληροφοριών και Προγραμματισμού Υπολογιστών και Αναγνωρίσεως Προτύπων. 

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, που προβλέπεται από τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης Β1/551/1982 (Β΄ 633) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 1674/1986 (Α΄ 203) μετονομάσθηκε σε Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών με το Π. Δ. 94 της 29-3-1995. 

Αποστολή του Τμήματος αυτού είναι η κατάρτιση επιστημόνων μηχανικών οι οποίοι ασχολούνται με τη μελέτη και την κατασκευή συστημάτων για την παραγωγή, μεταφορά, διανομή, αποθήκευση, επεξεργασία, έλεγχο και χρησιμοποίηση ενέργειας και πληροφορίας. Με το Νόμο 1268/82 δημιουργήθηκαν στο Τμήμα τρεις Τομείς, στους οποίους εντάχθηκε το προσωπικό και τα υφιστάμενα Εργαστήρια:

   Τομέας Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ): 
- Εργαστήριο Παραγωγής, Mεταφοράς, Διανομής και Χρησιμοποιήσεως - Ηλεκτρικής Ενέργειας, 
- Εργαστήριο Ηλεκτρομηχανικής Μετατροπής Ενέργειας, 
- Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων.

   Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Ηλεκτρονικής (Τ&Η): 
- Εργαστήριο Ασύρματης Τηλεπικοινωνίας, 
- Εργαστήριο Ενσύρματης Τηλεπικοινωνίας, 
- Εργαστήριο Θεωρητικής Ηλεκτροτεχνίας και Παραγωγής, 
- Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Εφαρμογών.

   Τομέας Συστημάτων και Αυτομάτου Ελέγχου (Σ&ΑΕ): 
- Εργαστήριο Γενικής Ηλεκτροτεχνίας, 
- Εργαστήριο Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου, 
- Σπουδαστήριο Θεωρητικής Ηλεκτροτεχνίας και Παραγωγής.

Στη συνέχεια ιδρύθηκαν τα Εργαστήρια Σχεδιασμού Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων Μεγάλης Κλίμακας (Τομέας Τ&Η), Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνικών Υλικών (Τομέας ΣΗΕ), Εργαστήριο Αυτοματισμού και Ρομποτικής (Τομέας Σ&ΑΕ), και το Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Τομέας Τ&Η), και το 2004 ιδρύθηκαν δύο εργαστήρια που ανήκουν στο Τμήμα: 
α) το Εργαστήριο με τίτλο Κέντρο Υπολογιστικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (ΚΥΠΕΣ) και 
β) το Εργαστήριο Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων και Εικόνας. 

Το 1993 έγινε κατάτμηση του Τομέα Τηλεπικοινωνιών και Ηλεκτρονικής, σε Τομέα Τηλεπικοινωνιών & Τεχνολογίας Πληροφορίας και Τομέα Ηλεκτρονικής & Υπολογιστών με τα ακόλουθα Εργαστήρια:

   α. Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορίας: 
- Εργαστήριο Ασύρματης Τηλεπικοινωνίας,
- Εργαστήριο Ενσύρματης Τηλεπικοινωνίας,
- Εργαστήριο Θεωρητικής Ηλεκτροτεχνίας και Παραγωγής Β'

   β. Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών: 
- Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Εφαρμογών
- Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
- Εργαστήριο Μικροηλεκτρονικής

Το 2002 με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχα-νικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών το Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών γίνεται Εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών. 

Το Τμήμα καλύπτει σήμερα εκπαιδευτικά και ερευνητικά τις περιοχές Ηλεκτρικής Ενέργειας, Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορίας, Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών, Συστημάτων και Αυτομάτου Ελέγχου, όπως αναλυτικότερα περιγράφεται στις επιμέρους δραστηριότητες των Τομέων. 
Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στεγάστηκε προσωρινά σε προκατασκευασμένα κτίρια και στο Β' κτίριο της Πανεπιστημιουπόλεως. Το 1989 στεγάσθηκε οριστικά στο νέο τριόροφο κτίριο και στο κτίριο Ενεργειακών (βαρέων) Εργαστηρίων του Τμήματος. 

Σήμερα η μεικτή επιφάνεια του κτιριακού συγκροτήματος είναι 18.432 τ.μ. και περιλαμβάνει: 
α) το Πολυόροφο Κτίριο με 11.270 τ.μ. 
β) το Κτίριο Βαρέων Εργαστηρίων με 4.593 τ.μ. 
γ) το Κτίριο Επέκτασης με 2.569 τ.μ.

Επικοινωνια

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πολυτεχνική Σχολή

Πανεπιστήμιο Πατρών

Επικοινωνία

Προπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996418-6420-6423-6419

secretary-students[at]ece.upatras.gr

Μεταπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996422 - 6493

secretary-graduate[at]ece.upatras.gr