Επαγγελματικά Δικαιώματα

Νομοθετικές ρυθμίσεις μέχρι σήμερα που καθορίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των διπλωματούχων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών.

Σχετική Νομοθεσία

Νόμος Περιγραφή
Ν.6422/1934 (ΦΕΚ 412Α)  Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου, του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και του Ναυπηγού.
Π.Δ.472/1985 (ΦΕΚ 168Α)  Σύνθεση επιτροπών ΜΕΕΠ και ΜΕΚ και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με την εφαρμογή των άρθρων 15,16 και 17 του νόμου 1418/84.
Π.Δ. 50/2003 (ΦΕΚ 50Α)  Τροποποίηση και συμπλήρωση διαταγμάτων που έχουν εκδοθεί σε εκτέλεση του Νόμου 6422/1934 ,όπως έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί μεταγενέστερα,που αφορούν στην άσκηση επαγγέλματος του Ήλεκτρολόγου.
Π.Δ. 252/1988 (ΦΕΚ 106Α)  Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Β.Δ. από 13/19.2.1936,τπυ Β.Δ. από 19/26.3.1938 και του Β.Δ. 328/1963,περί της ασκήσεως επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου.
Β.Δ. 16/17.3.1950 (ΦΕK 82Α)  -
N.3518 - Αρ. Φύλλου 272  Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Επικοινωνια

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πολυτεχνική Σχολή

Πανεπιστήμιο Πατρών

Επικοινωνία

Προπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996418-6420-6423-6419

secretary-students[at]ece.upatras.gr

Μεταπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996422 - 6493

secretary-graduate[at]ece.upatras.gr