Κινητικότητα για Σπουδές

Έρασμος Σπουδές

 • Οι φοιτητές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το 1ο έτος σπουδών τους, καλούνται κεντρικά από το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου μας, αλλά και από την Γραμματεία του Τμήματος, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΕΡΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ (παρακολούθηση μαθημάτων ή εκπόνηση εργασίας π.χ. Διπλωματικής). Η σχετική ανακοίνωση (https://www.upatras.gr/el/announcements-erasmus) εκδίδεται κάθε χρόνο (μία φορά), συνήθως μετά την εξεταστική περίοδο του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, και αφορά στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

          Δείτε εδώ την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων Erasmus+ για σπουδές ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

 • Το Κεντρικό Γραφείο ΕΡΑΣΜΟΣ του Πανεπιστημίου μας (https://www.upatras.gr/international-relations/erasmus/programma-erasmus/), ενημερώνει εγκαίρως τους φοιτητές (συνήθως αμέσως μετά την εξεταστική περίοδο του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, π.χ. με ομιλία στο Συνεδριακό Κέντρο), σχετικά με την όλη διαδικασία συμμετοχής των φοιτητών στο Πρόγραμμα και κυρίως για την σύνταξη της αίτησης συμμετοχής.
 • Η διάρκεια της συμμετοχής είναι ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου (χειμερινού ή εαρινού), αλλά υπάρχει δυνατότητα τρίμηνης διάρκειας (περίπτωση π.χ. εκπόνησης μέρους της Διπλωματικής εργασίας), όπως και δυνατότητα επέκτασης σε 12 μήνες (μέγιστη διάρκεια).
 • Στην αίτησή τους οι φοιτητές καλούνται μεταξύ άλλων, να εκφράσουν τα κίνητρα (τους λόγους) συμμετοχής στο Πρόγραμμα, και να επιλέξουν (μέχρι) δύο Πανεπιστήμια που επιθυμούν να σπουδάσουν, από κατάλογο συνεργαζομένων Πανεπιστημίων. Η αίτηση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται online: https://erasmus.upatras.gr (εντός προθεσμίας ~10 ημερών). Βασικά δικαιολογητικά είναι τα πτυχία ξένων γλωσσών – ορισμένα Πανεπιστήμια ζητούν η λήψη του πτυχίου να είναι πρόσφατη (εντός των παρελθόντων 2 ετών) και επιπέδου τουλάχιστον Β2. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μετά την υποβολή της αίτησης, καλούνται από τον Συντονιστή (του Τμήματος), και οφείλουν, να προσέλθουν σε Συνέντευξη.
 • Οι αιτήσεις και η Συνέντευξη μοριοδοτούνται, και προκύπτει αξιολογική κατάταξη (προτεινόμενοι φοιτητές του Τμήματός μας). Επίσης, συνεκτιμάται η εικόνα της «φοιτητικής καρτέλας», ενώ οι φοιτητές των μεγαλυτέρων ετών έχουν επιπλέον μόρια έναντι των μικροτέρων ετών.
 • Με βάση την αξιολογική κατάταξη, οι φοιτητές επιλέγονται τελικά από επιτροπή της Πρυτανείας και τους δίδεται υποτροφία ανάλογα με την χώρα προορισμού. Φοιτητές που δεν επελέγησαν, αλλά είναι προτεινόμενοι, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα χωρίς όμως να λάβουν υποτροφία (φοιτητές, zero grant).
 • Οι επιλεγέντες φοιτητές (ή φοιτητές zero grant) πρέπει να συντάξουν την Συμφωνία Μάθησης (Learning Agreement) μεταξύ του Τμήματός μας και του Τμήματος υποδοχής. H Συμφωνία Μάθησης πρέπει να περιλαμβάνει 30 ECTS του Τμήματος υποδοχής, και αντιστοιχία με ECTS του Τμήματός μας (έστω μερική), εφόσον πρόκειται για διάρκεια ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου (ή 20 ECTS αν πρόκειται για τρίμηνη διάρκεια). Η Συμφωνία Μάθησης συντάσσεται πριν την αναχώρηση του φοιτητή, αλλά μπορεί να τροποποιηθεί μερικώς κατά την διάρκεια παραμονής του φοιτητή στο εξωτερικό. Επίσης συντάσσεται και όταν επιστρέψει (τελική επικύρωση).
 • Για την αντιστοίχιση των ECTS (από μαθήματα ή Διπλωματική εργασία), ο φοιτητής πριν την σύνταξη της Συμφωνίας Μάθησης πρέπει να έλθει σε επικοινωνία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο καθηγητή του Τμήματός μας (π.χ. διδάσκοντα) για να λάβει την κατ' αρχήν συγκατάθεσή του, προφορικώς. Όταν ο φοιτητής επιστρέψει από το εξωτερικό, η συγκατάθεση του καθηγητή θα εκφραστεί υπογράφοντας σχετική βεβαίωση (έντυπο της Γραμματείας – ο φοιτητής ενδεχομένως να ερωτηθεί από τον διδάσκοντα του Τμήματός μας λεπτομέρειες σχετικά με την ύλη του μαθήματος που ολοκλήρωσε στο εξωτερικό επιτυχώς, χωρίς βέβαια να εξεταστεί). Ένα από τα μαθήματα που ο φοιτητής παρακολούθησε επιτυχώς στο εξωτερικό, που δεν αντιστοιχεί με μάθημα του Τμήματός μας, μπορεί να καταχωρηθεί στο πρόγραμμα σπουδών του φοιτητή (με κωδικό ΕΡΑΣΜΟΣ και 5 ECTS, αλλά χωρίς βαθμό), εφόσον θεωρηθεί ότι το μάθημα αυτό εμπίπτει στο γνωστικό αντικείμενο του Τμήματός μας (ο φοιτητής πρέπει να υποβάλει αίτημα στην Γραμματεία).
 • Για τα αντίστοιχα μαθήματα, η αντιστοίχιση της βαθμολογίας από βαθμό τύπου ECTS grade (δηλ. A, B, C, D ή E) του Πανεπιστημίου της αλλοδαπής(απαιτείται βαθμός τύπου ECTS grade), σε βαθμό της κλίμακας (5 – 10) του Τμήματός μας, προκύπτει βάσει στατιστικών στοιχείων (μέσω «Ψηφιακού Άλματος»).
 • Ο φοιτητής δικαιούται να συμπεριλάβει στο Συπλήρωμα Διπλώματος (Diploma Supplement) την συμμετοχή του στο Πρόγραμμα ΕΡΑΣΜΟΣ για Σπουδές.

Τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια με το Τμήμα μας αναφέρονται ως «Δι-ιδρυματικές Συμφωνίες»:

https://erasmus.upatras.gr/agreements/erasmus/list?department_id=40

Σε κάθε συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο, αναγράφεται ως «Διδακτικό Προσωπικό», το όνομα του λεγομένου “Contact Person”, του ατόμου δηλαδή που έχει πρωτοστατήσει στην υπογραφή διμερούς συμφωνίας μεταξύ του Τμήματός μας και αντίστοιχου Τμήματος του συνεργαζομένου Πανεπιστημίου. Ο φοιτητής λαμβάνει πληροφορίες για το συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο μέσω του Διαδικτύου, αλλά μπορεί να απευθυνθεί και στο «Contact Person».  Επίσης αναγράφεται το σύνολο των εισερχομένων και εξερχομένων φοιτητών της συμφωνίας (π.χ. Εξερχόμενοι: Σύνολο: 2/12 μήνες, σημαίνει ότι μπορούμε να στείλουμε μέχρι 2 φοιτητές για συνολικό διάστημα φοίτησης 12 μηνών).

Αναλυτικές πληροφορίες: https://www.upatras.gr/international-relations/erasmus/programma-erasmus/

Στατιστικά Στοιχεία

Κατά τα τελευταία έτη, η συμμετοχή του Τμήματός μας στο Πρόγραμμα ΕΡΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ συνοψίζεται ως εξής:

2016/17

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

 • • ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

1 φοιτητής από το CZ PRAHA10 (ΤΣΕΧΙΑ).

 • • ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

2 φοιτητές συνολικά, από τα ιδρύματα: CZ PRAHA10 (ΤΣΕΧΙΑ) και E VALLADO01 (ΙΣΠΑΝΙΑ),

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

 • • ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

2 φοιτητές συνολικά, προς τα ιδρύματα: F BORDEAU 54 (ΓΑΛΛΙΑ) και A GRAZ 02 (ΑΥΣΤΡΙΑ).

 • • ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

12 φοιτητές συνολικά, προς τα ιδρύματα: E GRANADA01 (ΙΣΠΑΝΙΑ), B BRUSSEL01 (ΒΕΛΓΙΟ), A GRAZ 02 (ΑΥΣΤΡΙΑ), CZ PRAHA10 (ΤΣΕΧΙΑ), F BORDEAU 54 (ΓΑΛΛΙΑ), D ESSEN 04 (ΓΕΡΜΑΝΙΑ), I BOLOGNA01, I MILANO 02 (ΙΤΑΛΙΑ), PL POZNAN 02 (ΠΟΛΩΝΙΑ).

2017/18

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

 • • ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

3 φοιτητές  συνολικά, από το E VALLADO01 (ΙΣΠΑΝΙΑ),  CZ BRNO01 (ΤΣΕΧΙΑ)

 • • ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

1 φοιτητής από:  SK ZILINA01 (ΣΛΟΒΑΚΙΑ)

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

 • ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

2 φοιτητές συνολικά, προς τα ιδρύματα:   A GRAZ 02 (ΑΥΣΤΡΙΑ),  I MILANO 02 (ΙΤΑΛΙΑ)

 • • ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

4 φοιτητές συνολικά, προς τα ιδρύματα:  F PARIS 225 (ΓΑΛΛΙΑ), I MILANO 02 (ΙΤΑΛΙΑ), CZ PRAHA10 (ΤΣΕΧΙΑ)

2018/19

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

 • • ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

2 φοιτητές συνολικά, από:  D ESSEN 04, D KOBLENZ01 (ΓΕΡΜΑΝΙΑ)

 • • ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

1 φοιτητής από:  SK ZILINA01 (ΣΛΟΒΑΚΙΑ)

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

 • • ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

3 φοιτητές συνολικά, προς τα ιδρύματα:  CZ PRAHA10 (ΤΣΕΧΙΑ), I MILANO 02 (ΙΤΑΛΙΑ).

 • • ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

15 φοιτητές συνολικά, προς τα ιδρύματα: A GRAZ 02 (ΑΥΣΤΡΙΑ), B BRUSSEL01 (ΒΕΛΓΙΟ), CZ PRAHA10 (ΤΣΕΧΙΑ), D ESSEN04 (ΓΕΡΜΑΝΙΑ), E GRANADA01, E MURCIA04 (ΙΣΠΑΝΙΑ), HU BUDAPES02 (ΟΥΓΓΑΡΙΑ), I MILANO 02 (ΙΤΑΛΙΑ), PL POZNAN 02 (ΠΟΛΩΝΙΑ).

2019/20

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

 • • ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

3 φοιτητές συνολικά, από τα ιδρύματα:  D ESSEN04 (ΓΕΡΜΑΝΙΑ), I MILANO 02 (ΙΤΑΛΙΑ).

 • • ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

-

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

 • • ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

2 φοιτητές συνολικά, προς τα ιδρύματα:  A GRAZ 02 (ΑΥΣΤΡΙΑ), PL POZNAN 02 (ΠΟΛΩΝΙΑ).

 • • ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (επελέγησαν)

20 φοιτητές συνολικά, προς τα ιδρύματα: A GRAZ 02 (ΑΥΣΤΡΙΑ), B BRUSSEL01 (ΒΕΛΓΙΟ), CZ PRAHA10 (ΤΣΕΧΙΑ), D ESSEN04 (ΓΕΡΜΑΝΙΑ), F PARIS 225, F BORDEAU 54 (ΓΑΛΛΙΑ), E GRANADA01, E MADRID05 (ΙΣΠΑΝΙΑ), I BARI01, I MILANO 02 (ΙΤΑΛΙΑ), N TRONDHE 01 (ΝΟΡΒΗΓΙΑ).

Επικοινωνια

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πολυτεχνική Σχολή

Πανεπιστήμιο Πατρών

Επικοινωνία

Προπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996418-6420-6423-6419

secretary-students[at]ece.upatras.gr

Μεταπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996422 - 6493

secretary-graduate[at]ece.upatras.gr