Ιστοσελίδα:     
     
e-mail:   phatziantoniou@upatras.gr
     
τηλ:   +30-2610-997760
     
fax:    
     
Ώρες γραφείου για φοιτητές:
   
     
Γραφείο: