Δομή και Όργανα

 

Πρόεδρος
 Αντώνιος Αλεξανδρίδης, Καθηγητής 
Αντιπρόεδρος
  Πυργιώτη Ελευθερία, Καθηγήτρια

 

Διευθυντές Τομέων
Δ/ντής του Τομέα Τηλεπικοινωνιών & Τεχνολογίας Πληροφορίας: Λογοθέτης Μιχαήλ
Δ/ντής του Τομέα Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας: Μητρονίκας Επαμεινώνδας
Δ/ντής του Τομέα Ηλεκτρονικής & Υπολογιστών: Καλύβας Γρηγόριος
Δ/ντής του Τομέα Συστημάτων & Αυτομάτου Ελέγχου: Μπεχλιούλης Χαράλαμπος

 

Η Συνέλευση του Τμήματος

Αποτελείται από:
• τον Πρόεδρο του Τμήματος
• τους Διευθυντές των Τομέων
• 30 μέλη ΔΕΠ (Καθηγητές και τους υπηρετούντες λέκτορες), τα οποία κατανέμονται στους Τομείς ανάλογα με τον συνολικό αριθμό των μελών κάθε Τομέα
• έναν εκπρόσωπο, ανά κατηγορία, των μελών του:
o Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π)
o Δύο εκπροσώπους των φοιτητών του Τμήματος, έναν προπτυχιακό και έναν μεταπτυχιακό φοιτητή, εφ’ όσον οριστούν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών διαθέτει τους ακόλουθους τομείς και τα ακόλουθα εργαστήρια:

Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορίας (Τ.&Τ.Π.)

Τομέας Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (Σ.Η.Ε.)

Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών (Η.&Υ.)

Τομέας Συστημάτων και Αυτόματου Ελέγχου (Σ.&Α.Ε.)

Εργαστήρια Τμήματος