Τομείς

 

Σπονδυλική στήλη των μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών αποτελεί η διεξαγόμενη σε αυτό έρευνα και ανάπτυξη (R&D). Η έρευνα εκτελείται κατά κανόνα στα Εργαστήρια του Τμήματος στο πλαίσιο των ερευνητικών προγραμμάτων κάθε Εργαστηρίου. Τα ερευνητικά προγράμματα στηρίζονται οικονομικά είτε από τις τρέχουσες επιχορηγήσεις του Δημοσίου στα Εργαστήρια (Τακτικός Προϋπολογισμός, Δημόσιες Επενδύσεις, εισφορά του Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών Εργοληπτων Δημοσίων Εργων (ΤΣΜΕΔΕ), είτε από εξωπανεπιστημιακούς φορείς που χρηματοδοτούν με διάφορους τρόπους την Ερευνα και Ανάπτυξη (Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας, Βιομηχανία, Ε.Ε., κ.λ.π.).

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών από την ίδρυσή του έχει αναπτύξει έντονη δραστηριότητα στην έρευνα. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμμετοχή του σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα και η συνεργασία του με τη βιομηχανία. Μέτρο της δραστηριότητας αυτής είναι ο μεγάλος αριθμός εκπονούμενων διδακτορικών διατριβών και δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, καθώς και τα προϊόντα που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται μέχρι τη μορφή βιομηχανικού προτύπου.

Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορίας (Τ.&Τ.Π.)

(Κτίριο Ηλεκτρολόγων-3ος όροφος, Κτίριο Επέκτασης-2ος Όροφος)

Διευθυντής: Καθηγητής Λογοθέτης Μιχαήλ

Ο Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορίας έχει σκοπό την εκπαίδευση και έρευνα στις σύγχρονες τηλεπικοινωνίες και στην τεχνολογία πληροφορίας. Ειδικότερα, τα αντικείμενα δραστηριότητας του Τομέα βρίσκονται στις περιοχές: Ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Διάδοση κυμάτων και σχεδίαση κεραιών. Τηλεπικοινωνιακά συστήματα. Τηλεφωνικά συστήματα. Θεωρία Πληροφοριών. Επεξεργασία ομιλίας. Ηλεκτροακουστική. Κατανεμημένα συστήματα επεξεργασίας. Ψηφιακές Επικοινωνίες. Φυσική, τεχνολογία και χρήση φωτοβολταϊκών στοιχείων.

Στον Τομέα Τ&ΤΠ είναι ενταγμένα τα Εργαστήρια: Εργαστήριο Ραδιοσυχνοτήτων, Μικροκυματικών και Ασύρματων Επικοινωνιών , Εργαστήριο Ενσύρματης Τηλεπικοινωνίας & Τεχνολογίας της Πληροφορίας, Εργαστήριο Ενσωματωμένων Επικοινωνιακών Συστημάτων, Εργαστήριο Οπτικών Επικοινωνιών.


Τομέας Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (Σ.Η.Ε.)

(Κτίριο Ηλεκτρολόγων-Πτέρυγα Ενεργειακών (Βαρέων) Εργαστηρίων, Κτίριο Επέκτασης-3ος Όροφος).
Διευθυντής: Αν. Καθηγητής Μητρονίκας Επαμεινώνδας

Ο Τομέας Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας έχει ως αποστολή την εκπαίδευση των φοιτητών ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και την επιστημονική έρευνα στην ευρύτερη επιστημονική περιοχή των ηλεκτρικών ενεργειακών συστημάτων. Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει τα εξής βασικά εκπαιδευτικά αντικείμενα: Δομή ηλεκτρικών μηχανών και λειτουργία αυτών στη μόνιμη και μεταβατική κατάσταση. Ηλεκτρονικά ισχύος. Ηλεκτρικά κινητήρια συστήματα. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Συνιστώντα στοιχεία συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας. Μόνιμη και μεταβατική κατάσταση λειτουργίας συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Συστήματα ανανεώσιμων μορφών ενέργειας. Παραγωγή και μέτρηση υψηλών Τάσεων. Διηλεκτρικές καταπονήσεις. Μονωτικά υλικά. Μαγνητικές και διηλεκτρικές ιδιότητες της ύλης.

Στον Τομέα ΣΗΕ είναι ενταγμένα τα Εργαστήρια: Εργαστήριο Συστημάτων Ισχύος, Ανανεώσιμης και Κατανεμημένης Παραγωγής, Εργαστήριο Ηλεκτρομηχανικής Μετατροπής Ενέργειας, Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων, Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνικών Υλικών.


Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών (Η.&Υ.)

(Κτίριο Ηλεκτρολόγων-2ος όροφος, Κτίριο Επέκτασης-1ος Όροφος).
Διευθυντής: Καθηγητής Θεοδώριδης Γεώργιος

Ο Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών έχει σκοπό την εκπαίδευση και έρευνα στην ηλεκτρονική και στους υπολογιστές. Ειδικότερα, τα αντικείμενα δραστηριότητας του Τομέα βρίσκονται στις περιοχές: Ψηφιακή επεξεργασία σημάτων. Ηλεκτρονική, Μικροηλεκτρονική, Αναλογικά και ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα. Σχεδίαση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων μεγάλης κλίμακας με υπολογιστή. Τηλεπικοινωνιακά Ηλεκτρονικά. Μικροϋπολογιστές. Προγραμματισμός υπολογιστών. Συστήματα Υπολογιστών. Λειτουργικά Συστήματα. Βάσεις Δεδομένων. Δίκτυα Υπολογιστών. Γλώσσες δομημένου προγραμματισμού. Δομημένη ανάλυση και σχεδιασμός λογισμικού. Εφαρμογές οπτικοηλεκτρονικής.

Στον Τομέα Η & Υ είναι ενταγμένα τα Εργαστήρια: Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Εφαρμογών, Εργαστήριο Σχεδιασμού Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων Μεγάλης Κλίμακας, Εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών, Εργαστήριο Διαδραστικών Τεχνολογιών.


Τομέας Συστημάτων και Αυτόματου Ελέγχου (Σ.&Α.Ε.)

((Κτίριο Ηλεκτρολόγων, 1ος όροφος).
Διευθυντής: Αν. Καθηγητής Μπεχλιούλης Χαράλαμπος

Ο Τομέας Σ&ΑΕ, ένας από τους τρεις τομείς του Τμήματος, σκοπό έχει την εκπαίδευση των φοιτητών και τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας στην ευρεία επιστημονική περιοχή των Συστημάτων και του Αυτομάτου Ελέγχου και της Βιομηχανικής Πληροφοριακής. Ειδικότερα, τα αντικείμενα δραστηριότητας του Τομέα ευρίσκονται στις περιοχές: Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων, Ηλεκτρικές Μετρήσεις, Ανάλυση Σημάτων και Συστημάτων, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, Ανάλυση Δυναμικών Συστημάτων, Ψηφιακός Έλεγχος, Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί, Εφαρμοσμένες Υπολογιστικές Μέθοδοι, Μεθοδολογία Προσομοιώσεως, Β ελτιστοποίηση και Βέλτιστος Έλεγχος, Προσαρμοζόμενος Έλεγχος, Έμπειρα Συστήματα, Τεχνητή Νοημοσύνη, Ρομποτική, Σχεδιασμός Συστημάτων με Υπολογιστή, Βιομηχανικός Αυτοματισμός με Δίκτυα Υπολογιστών, Κυβερνητική καθώς και ποικιλία Ειδικών Κεφαλαίων Σχεδιασμού Συστημάτων και Αυτομάτου Ελέγχου.

Στον Τομέα Σ&ΑΕ είναι ενταγμένα τα Εργαστήρια: Εργαστήριο Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου, Εργαστήριο Αυτοματισμού και Ρομποτικής, Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων και Συστημάτων, Σπουδαστήριο Υπολογιστικού Ελέγχου.

Επικοινωνια

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πολυτεχνική Σχολή

Πανεπιστήμιο Πατρών

Επικοινωνία

Προπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996418-6420-6423-6419

secretary-students[at]ece.upatras.gr

Μεταπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996422 - 6493

secretary-graduate[at]ece.upatras.gr