Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής – Προθεσμία 15/5/2024.

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΗΜΤΥ) του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ. 13/16-4-2024συνεδρίαση της Συνέλευσης, αποφάσισε να προκηρύξει την εισαγωγή 25 υποψήφιων διδακτόρων στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών(Π.Δ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2559/37383/20-11-18 απόφασης έγκρισης του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών (ΦΕΚ 5394/τ.Β΄/3-12-2018), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 53017/7-7-2022 απόφαση (ΦΕΚ 3838/τ.Β΄/21-7-2022), κατά τις διατάξεις του Νόμου 4957/2022 όπως ισχύει.

Στο Π.Δ.Σ. του Τμήματος ΗΜΤΥ γίνονται δεκτοί, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών:

α)    Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τμημάτων της ημεδαπής ή ισότιμων Τμημάτων της αλλοδαπής,

β)    Διπλωματούχοι Μηχανικοί άλλων Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής, 

γ)    Πτυχιούχοι Τμημάτων Θετικών Επιστημών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος που έχει χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

δ)    Απόφοιτοι άλλων Σχολών ή Τμημάτων ΑΕΙ μπορούν να γίνουν αποδεκτοί υπό ειδικές συνθήκες στη βάση της ανάγκης ανάπτυξης της έρευνας σε διεπιστημονικό επίπεδο. Για την εισαγωγή τους στο Πρόγραμμα απαιτείται αναλυτική και εμπεριστατωμένη εισήγηση του επιβλέποντος καθηγητή και της επιτροπής αξιολόγησης.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 • Σχετική αίτηση στην οποία αναγράφεται: i) ο προτεινόμενος τίτλος, ii) ο προτεινόμενος Επιβλέποντας της διδακτορικής διατριβής, του οποίου το γνωστικό αντικείμενο ή το επιστημονικό έργο είναι συναφές με αυτό της προς εκπόνηση Δ.Δ. και iii) η γλώσσα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, η οποία δύναται να είναι διάφορη της ελληνικής
 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας των προπτυχιακών και των μεταπτυχιακών σπουδών
 • Σύντομο υπόμνημα με το αντικείμενο που θα πραγματεύεται η διδακτορική διατριβή και προσχέδιο της προτεινόμενης διδακτορικής στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και οι προτεραιότητες
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα όπου υποχρεωτικώς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: i) σύντομη έκθεση γνωστικών και ερευνητικών ενδιαφερόντων στην οποία να αναφέρονται και οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για διδακτορικές σπουδές στο Τμήμα, ii) κατάλογος επιστημονικών δημοσιεύσεων, εφόσον υπάρχουν, iii) περίληψη μεταπτυχιακής εργασίας (για κατόχους Δ.Μ.Σ.), ή διπλωματικής εργασίας (για κατόχους ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου)
 • Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μιας τουλάχιστον επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτίμηση της Αγγλικής. Οι πτυχιούχοι αγγλόφωνων πανεπιστημίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού γλωσσομάθειας
 • Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές (οδηγίες στον σύνδεσμο) σε κλειστό φάκελο (Οι επιστολές πρέπει να υπογράφονται από μέλη ΔΕΠ, που είναι εξοικειωμένα με την επιστημονική κατάρτιση του υποψηφίου)
 • Αντίγραφα εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών (εφόσον υπάρχουν)
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν εκπονεί άλλη διδακτορική διατριβή παράλληλα σε ελληνικό ή ξένο Πανεπιστήμιο
 • Πιστοποιητικά βεβαίωσης τυχόν προηγούμενης επαγγελματικής ή/και ερευνητικής εμπειρίας (εφόσον υπάρχουν)
 • Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας

Εφόσον ο τίτλος σπουδών προέρχεται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, η αναγνώριση διαπιστώνεται από το αρμόδιο όργανο από τα ιδρύματα που συμπεριλαμβάνονται στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων, σύμφωνα με τα άρθρα 298 και 304 του Ν. 4957/2022, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Επιπλέον, αν ο τίτλος σπουδών έχει εκδοθεί από ιδρύματα που περιλαμβάνονται στον «Κατάλογο των αλλοδαπών ιδρυμάτων που απονέμουν τίτλους σπουδών που οργανώνονται μέσω συμφωνίας δικαιόχρησης με ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα» απαιτείται Βεβαίωση Τόπου Σπουδών. Αν ως τόπος σπουδών ή μέρος αυτών βεβαιώνεται η ελληνική επικράτεια, ο τίτλος σπουδών δεν αναγνωρίζεται, εκτός αν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο Α.Ε.Ι. Τέλος, αν ίδρυμα ή τίτλος σπουδών δεν έχει καταχωρηθεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. στα προαναφερόμενα μητρώα, το Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. εξετάζει, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήματος αρμόδιου οργάνου, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος Κεφαλαίου και με απόφασή του τα εντάσσει στα μητρώα.

Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις για την επιλογή Υ.Δ. στο Π.Δ.Σ. είναι τα ακόλουθα:

-   Η συνάφεια του διπλώματος/πτυχίου του υποψηφίου 

-   Ο βαθμός του διπλώματος/πτυχίου ο οποίος θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 6.5, με μικρή παρέκκλιση μόνον αν υφίστανται επιπλέον λόγοι που συνεκτιμώνται από την επιτροπή αξιολόγησης και αναφέρονται στην πρότασή της προς το Τμήμα

-   Οι συστάσεις που προκύπτουν από τις αντίστοιχες επιστολές

-   Η αξιολόγηση που θα προκύψει από την συνέντευξη με τον υποψήφιο

Στοιχεία που συνεκτιμώνται είναι τα ακόλουθα:

-   Οι πιθανές επιστημονικές δημοσιεύσεις

-   Τα έτη φοίτησης για την απόκτηση του τίτλου σπουδών του πρώτου κύκλου

-   Η προηγούμενη επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, από την ημερομηνία ανάρτησης της Προκήρυξης στο δικτυακό τόπο του Τμήματος (www.ece.upatras.grμέχρι και 15/5/2024, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm  

Η Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί τους υποψηφίους σε συνέντευξη. Η επιτροπή αυτή μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή οποιουδήποτε άλλου μέλους Δ.Ε.Π. κρίνει απαραίτητο για την αξιολόγηση των υποψηφίων. Κατόπιν υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος αναλυτικό υπόμνημα, η οποία αποφασίζει επί της επιλογής των υποψηφιοτήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος ΗΜΤΥ, τηλ. 2610996422, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Καθηγητής Αντώνιος Αλεξανδρίδης

Επικοινωνια

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πολυτεχνική Σχολή

Πανεπιστήμιο Πατρών

Επικοινωνία

Προπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996418-6420-6423-6419

secretary-students[at]ece.upatras.gr

Μεταπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996422 - 6493

secretary-graduate[at]ece.upatras.gr