Διασφάλιση Ποιότητας

KIA 8199 1

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΗΜ&ΤΥ) σε συνεργασία με την Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος έχει εναρμονίσει την Πολιτική Ποιότητας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) του, με την Πολιτική Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Τμήμα εκπαιδεύει τους φοιτητές του στις σύγχρονες περιοχές της επιστήμης και του επαγγέλματός τους, εναρμονιζόμενο με τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις σε παγκόσμια κλίμακα. Η αριστεία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του Τμήματος και όλες οι δράσεις του αποσκοπούν στη διαμόρφωση και συνεχή εξέλιξη ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού σε διεθνές επίπεδο, προγράμματος σπουδών.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον έγκριτο οργανισμό QS World Rankings-Top Univerities, το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών κατατάσσεται στο σχετικό αντικείμενο «Electrical & Electronic Engineering” τα τελευταία χρόνια στις εξής θέσεις διεθνώς:

2016: 251-300

2017: 301-350

2018: 251-300

2019: 251-300

Η συνεχής προσπάθεια του Τμήματος για αναβάθμιση τόσο του ερευνητικού όσο και του εκπαιδευτικού έργου του έχει στόχο την ουσιαστική βελτίωση της θέσης του στην διεθνή κατάταξη τα αμέσως επόμενα χρόνια.

Επικοινωνια

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πολυτεχνική Σχολή

Πανεπιστήμιο Πατρών

Επικοινωνία

Προπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996418-6420-6423-6419

secretary-students[at]ece.upatras.gr

Μεταπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996422 - 6493

secretary-graduate[at]ece.upatras.gr