Υγιεινοποίηση Λυματολάσπης με Ψυχρό Πλάσμα Ηλεκτρικών Εκκενώσεων

(Sanitary effect of FE-DBD cold plasma in ambient air on sewage biosolids;
Science of the Total Environment; 135940; 2019)


P. Svarnas1, E. Giannakopoulos2, I. Kalavrouziotis2, C. Krontiras3, S. Georga3, R. S. Pasolari4, P. K. Papadopoulos4, I. Apostolou5, D. Chrysochoou5


1High Voltage Laboratory, Electrical and Computer Engineering Department, University of Patras, 26 504 Rion, Patras, Greece
2School of Science and Technology, Hellenic Open University, 26 222 Patras, Greece
3Physics Department, University of Patras, 26 504 Rion, Patras, Greece 4Mechanical Engineering & Aeronautics Department, University of Patras, 26 504 Rion, Patras, Greece
5Veterinary Laboratory of Ioannina, Directorate of Veterinary Center of Thessaloniki, 45 221 Ioannina, Greece


Η άρτια συνεργασία όλων των παραπάνω Ερευνητών – Φορέων οδήγησε στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση μίας συσκευής ψυχρού πλάσματος (τύπου FE-DBD) προς υγιεινοποίηση λυματολάσπης βιολογικών σταθμών αστικών λυμάτων. Επετεύχθη πλήρης αδρανοποίηση διαφόρων επιβλαβών βακτηρίων (S. Paratyphi B., S. Livingstone, S. Mbandaka and S. Typhimurium, και Escherichia Coli και Coliforms), χρησιμοποιώντας μόνο ατμοσφαιρικό αέρα και ηλεκτρική ενέργεια. Οι αναλύσεις έγιναν σε διαπιστευμένα Εργαστήρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Η θερμοκρασία που αναπτύσσεται κατά τη διεργασία παραμένει αρκετά χαμηλή (<400 K). Τα αποτελέσματα συμβάλλουν στην ανάπτυξη προηγμένων μεθόδων για τη διαχείριση βιοστερεών και τη χρησιμοποίησή των ως εδαφοβελτιωτικά στη γεωργία, βάσει Ευρωπαϊκών Οδηγιών.

Επικοινωνια

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών

Πολυτεχνική Σχολή

Πανεπιστήμιο Πατρών

Επικοινωνία

Προπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996418-6420-6423-6419

secretary-students[at]ece.upatras.gr

Μεταπτυχιακά:

Τηλ. 2610 996422 - 6493

secretary-graduate[at]ece.upatras.gr