Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Calender

Η Σύγκλητος, στην υπ’ αριθμ. 203/19.5.2022 συνεδρίασή της, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ 3899/Β/25.10.2019), του άρθρου 33 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/6.9.2011), όπως ισχύει, και του άρθρου 13 παρ. 2 περ. κβ του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/A/4.8.2017), καθόρισε με σχετική απόφασή της την έναρξη και λήξη των μαθημάτων του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου και των εξεταστικών περιόδων του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθ. 39236/24.05.2022 συνεδρίασή της, αποφάσισε ομόφωνα την τροποποίηση του ακαδημαϊκού ημερολογίου 2022-2023, ως ακολούθως:

  • Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου: 03.10.2022
  • Λήξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου: 13.1.2023 
  • Εξετάσεις χειμερινού εξαμήνου (συμπεριλαμβανομένης της εβδομάδας των εξετάσεων για τους φοιτητές που νοσούν με λοίμωξη): 23.1.2023 - 10.2.2023
  • Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου: 20.2.2023
  • Λήξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου: 2.6.2023
  • Εξετάσεις εαρινού εξαμήνου: 12.6.2023 – 30.6.2023

https://www.upatras.gr/stay-tuned/academic-calendar/