Πρόγραμμα Σπουδών

books2

Χάρτης Επιθυμητής Γνώσης Μαθημάτων του ΠΠΣ του ΤΗΜκΤΥ


Πρόγραμμα Σπουδών 2021-2022

Πρόγραμμα_Σπουδών_2021_2022_Εισαγωγή_2014_2015_και_πριν

Πρόγραμμα_Σπουδών_2021_2022_Εισαγωγή_2015_2016_&_2016_2017


Μεταβατικές Διατάξεις για τα μαθήματα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου & Ψηφιακά Συστήματα Ελέγχου

Μεταβατικές Διατάξεις για τα μαθήματα Ηλεκτρικές Μηχανές Ι & Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ

Μεταβατικές Διατάξεις για τα μαθήματα Αναλογικά Ολοκληρωμένα Ηλεκτρονικά & Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα & Συστήματα

Μεταβατικές Διατάξεις Εισαγωγή 2010 και μετά

Μεταβατικές Διατάξεις για τα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

Μεταβατικές Διατάξεις για τα μαθήματα Ηλεκτρικά Κυκλώματα και Μετρήσεις και  Θεωρία Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων


Κοινή ύλη για όσους φοιτητές δώσουν τα μαθήματα «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Ι» και «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ» του παλαιού προγράμματος σπουδών στην ίδια εξεταστική περίοδο

Διευκρινήσεις για τα μαθήματα του νέου προγράμματος σπουδών Σήματα & Συστήματα και Επεξεργασία Σημάτων

© Δικαιώματα HMTY 2022. Σχεδιασμός και ανάπτυξη από ΚΥΠΕΣ