Εγγραφή Επιτυχόντων με την κατηγορία των αθλητών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους επιτυχόντες με την κατηγορία των αθλητών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών ότι μπορούν

από 19 Νοεμβρίου 2019 - 29 Νοεμβρίου 2019

να εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ψηφιακού άλματος http://eggrafes.upatras.gr προκειμένου να συμπληρώσουν λοιπά στοιχεία (εκτός από όσους έχουν ήδη καρτέλα στο Πληροφοριακό Σύστημα, λόγω παλιότερης εγγραφής) που τους ζητούνται και να προσαρτήσουν (υποχρεωτικά) σε μορφή pdf

·                          Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

·                          Πιστοποιητικό Γέννησης

·                          Μία Φωτογραφία τύπου ταυτότητας

·                          φωτοαντίγραφο τίτλου απόλυσης

·                          Βεβαίωση ΑΜΚΑ

·                          Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή τμήμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας (θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής)

·                          πιστοποιητικό διαγραφής εφόσον ήταν εγγεγραμμένοι σε άλλη  Σχολή

Οι φοιτητές καλούνται να προσέλθουν στη Γραμματεία τις κάτωθι ώρες:

11.30 έως 13.30 Δευτέρα-Τετάρτη-Πέμπτη

για την παραλαβή πιστοποιητικών εγγραφής και κωδικούς πρόσβασης στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

Για εξαιρετικούς λόγους, που καθιστούν αδύνατη την αυτοπρόσωπη παρουσία για την παραλαβή των ανωτέρω, ο φοιτητής πρέπει να αποστείλει αίτηση στη Γραμματεία με θεώρηση ως προς τη γνησιότητα της υπογραφής του από τα ΚΕΠ ή άλλη δημόσια αρχή και αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητάς του.

                                                                                                                                                             Από τη Γραμματεία

© Δικαιώματα HMTY 2020. Σχεδιασμός και ανάπτυξη από ΚΥΠΕΣ