Ανακοίνωση για επικοινωνία με τη Γραμματεία του Τμήματος

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια εκτάκτων προληπτικών μέτρων και σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 113-12/3/2020 έγγραφο του Υφυπουργού για θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης κ. Β. Διγαλάκη, στις οδηγίες εφαρμογής της με αρ. πρωτ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10-3-2020 ΚΥΑ και για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020η επικοινωνία, η υποβολή και η διεκπεραίωση των αιτημάτων/υποθέσεων από αρμόδιες υπηρεσίες, τόσο των ενδιαφερομένων μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας όσο και του κοινού, θα πραγματοποιείται εφεξής εξ’ αποστάσεως, τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομικής αποστολής, προς αποφυγή συνάθροισης μεγάλου αριθμού ατόμων σε χώρους και γραφεία των διοικητικών οργανικών μονάδων.

Κατόπιν των ανωτέρω, σας υπενθυμίζουμε ότι τα στοιχεία επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών βρίσκονται στην ιστοσελίδα

http://www.ece.upatras.gr/index.php/el/contact.html

Fax: 2610.99.73.52

Ταχυδρομική Διεύθυνση:     Πανεπιστήμιο Πατρών, 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών, Γραμματεία,

26504, Ρίο - Πάτρα