Κατατακτήριες Εξετάσεις ακαδ. έτους 2019-2020

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

Κατατακτηρίων Εξετάσεων ακαδ. έτους 2019-2020

Αιτήσεις για τις κατατακτήριες εξετάσεις του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 θα κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς από 

1 Νοεμβρίου 2019 έως 15 Νοεμβρίου 2019

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου.
  2. Αντίγραφο Πτυχίου-Διπλώματος ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται αριθμητικά ο βαθμός Πτυχίου-Διπλώματος, ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει και πιστοποιητικό, στο οποίο να αναγράφονται αναλυτικά οι βαθμοί των μαθημάτων που απαιτούνται για την εξαγωγή του βαθμού Πτυχίου-Διπλώματος.
  3. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή από όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι είναι τα ακόλουθα:

  • ·Φυσική (Φυσική Ι και Φυσική ΙΙ)
  • ·Υπολογιστές (Εισαγωγή στους Υπολογιστές και Αρχές Προγραμματισμού)
  • ·Μαθηματικά (Διαφορικός Λογισμός & Μαθηματική Ανάλυση και Συναρτήσεις πολλών Μεταβλητών & Διανυσματική Ανάλυση).

Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν από 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2019.

 

Το πρόγραμμα εξετάσεων θα ανακοινωθεί σύμφωνα με το νόμο τουλάχιστον 10 μέρες πριν από την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

Από τη Γραμματεία

© Δικαιώματα HMTY 2020. Σχεδιασμός και ανάπτυξη από ΚΥΠΕΣ