Κατατακτήριες Εξετάσεις ακαδ. έτους 2020-2021

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

Κατατακτηρίων Εξετάσεων ακαδ. έτους 2020-2021

Αιτήσεις για τις κατατακτήριες εξετάσεις του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021  θα κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2020 κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη, τις ώρες 11:30 έως 13:30.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου.
  2. Αντίγραφο Πτυχίου-Διπλώματος ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται αριθμητικά ο βαθμός Πτυχίου-Διπλώματος, ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει και πιστοποιητικό, στο οποίο να αναγράφονται αναλυτικά οι βαθμοί των μαθημάτων που απαιτούνται για την εξαγωγή του βαθμού Πτυχίου-Διπλώματος.

Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή από όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι είναι τα ακόλουθα:

  • Φυσική
  • Υπολογιστές (Εισαγωγή στους Υπολογιστές και Διαδραστικός Προγραμματισμός)
  • Μαθηματικά (Λογισμός Συναρτήσεων μιας Μεταβλητής, Λογισμός Συναρτήσεων Πολλών Μεταβλητών και Διανυσματική Ανάλυση).

(επισυνάπτεται η σχετική ύλη των μαθημάτων)

Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν από 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2020

Το πρόγραμμα εξετάσεων θα ανακοινωθεί σύμφωνα με το νόμο τουλάχιστον 10 μέρες πριν από την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

Από τη Γραμματεία

© Δικαιώματα HMTY 2020. Σχεδιασμός και ανάπτυξη από ΚΥΠΕΣ