Ορκωμοσία

Οι αιτήσεις ορκωμοσίας και οι διπλωματικές εργασίες  κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος έγκαιρα και σε προκαθορισμένες ημερομηνίες οι οποίες ανακοινώνονται στον παρόντα ιστότοπο. 

Δικαιολογητικά για την αίτηση ορκωμοσίας:

1.    Αίτηση ορκωμοσίας (έντυπο που χορηγείται από τη Γραμματεία ή κατεβάζετε από εδώ)

2.    Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 (χορηγείται από τη Γραμματεία ή κατεβάζετε από εδώ)

3.    Υπηρεσιακό σημείωμα από τη Δ/νση Φοιτητικής Μέριμνας εφ’ όσον έχει χορηγηθεί σίτιση, στέγαση στον/στην φοιτητή/τρια

4.    Επιστροφή πάσο, φοιτητικής ταυτότητας  και βιβλιαρίου υγειονομικής περίθαλψης

5.    Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας για όσους έχουν αλλάξει ταυτότητα.

Ορκωμοσία

1.    Αφού γίνει η παρουσίαση κατατίθεται το βαθμολόγιο στην Γραμματεία από τον Επιβλέποντα της διπλωματικής.

2.    Ένα αντίτυπο της διπλωματικής υπογεγραμμένο από τον επιβλέποντα και τον Δ/ντή του Τομέα στον οποίο ανήκει ο Επιβλέπων * και ένα CD που να περιέχει την διπλωματική σε pdf ή word

3.    Βεβαίωση ηλεκτρονικής κατάθεσης στην  Νημερτής από την Κεντρική Βιβλιοθήκη

*Σε περίπτωση που ο επιβλέπων είναι από άλλο Τμήμα, το έντυπο υπογράφεται από τον επιβλέποντα, τον συνεξεταστή και τον Δ/ντή του Τομέα στον οποίο ανήκει ο συνεξεταστής

© Δικαιώματα HMTY 2022. Σχεδιασμός και ανάπτυξη από ΚΥΠΕΣ