Χαιρετισμός του Προέδρου του Τμήματος

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών είναι το πρώτο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών με ζωή 53 χρόνων, σήμερα, δε, είναι το μεγαλύτερο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής, διαθέτοντας εξαιρετικές κτιριακές και τεχνολογικές υποδομές. Το Τμήμα μας σήμερα έχει κατακτήσει μια πρωτεύουσα θέση στον ελληνικό ακαδημαϊκό χώρο και έχει μια διακριτή και πολύ αξιόλογη θέση στο διεθνές ακαδημαϊκό στερέωμα. Η εξέλιξη του Τμήματος τα χρόνια αυτά ήταν ραγδαία τόσο στο εκπαιδευτικό, όσο και στο ερευνητικό επίπεδο, συμβάλλοντας σημαντικά με το υψηλής στάθμης επιστημονικό δυναμικό που αποφοίτησε από τις τάξεις του στην τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας, ενώ, ταυτόχρονα, απόφοιτοι του διαπρέπουν στο εξωτερικό στον ακαδημαϊκό, επιστημονικό και επαγγελματικό χώρο. 
Σημειώνεται ότι το Τμήμα μας έχει αξιολογηθεί πρόσφατα και στο παρελθόν από ανεξάρτητους αξιολογητές οι οποίοι αναγνώρισαν την υψηλή ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου. Το σύστημα QS World Ranking/Top Universities, ένας από τους πλέον έγκριτους, σε παγκόσμιο επίπεδο, παρόχους πληροφοριών για την ανώτατη εκπαίδευση, αξιολογεί το Τμήμα μας τα τελευταία χρόνια και το κατατάσσει μεταξύ στην παγκόσμια ακαδημαϊκή ελίτ (global elite), μεταξύ των 300-400 καλύτερων Τμημάτων διεθνώς, μετά από αξιολόγηση περίπου 15.000 συναφών προγραμμάτων (Τμημάτων). 
Επίσης, έγινε πρόσφατα από ανεξάρτητη επιτροπή αξιολογητών/πιστοποιητών (ακαδημαϊκών από το εξωτερικό) και με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ), η πιστοποίηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδων του Τμήματος με άριστα αποτελέσματα. Είναι γνωστό ότι οι εξελίξεις στην επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών υπήρξαν κατά τα τελευταία χρόνια ραγδαίες και αναμένεται τα επόμενα χρόνια να είναι ακόμη πιο ριζικές, επηρεάζοντας καθοριστικά τις τεχνολογικές, αλλά και κοινωνικές εξελίξεις.
Το Τμήμα μας, το οποίο διατηρεί στενούς δεσμούς με μεγάλα ακαδημαϊκά Ιδρύματα, αλλά και με πρωτοπόρες παραγωγικές μονάδες, στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, παρακολουθεί στενά αυτές τις εξελίξεις, φροντίζει να εξελίσσει και να βελτιώνει συνεχώς το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, αλλά και τα μεταπτυχιακά του προγράμματα, ώστε να ανταποκρίνεται στις συνεχείς εκπαιδευτικές, ερευνητικές, τεχνολογικές εξελίξεις και να παρέχει σύγχρονη και υψηλής στάθμης εκπαίδευση στις φοιτήτριες και φοιτητές του.
Η σημερινή πραγματικότητα για τη φυσιογνωμία του Τμήματός μας αποτυπώνεται στον Οδηγό Σπουδών της ακαδημαϊκής περιόδου 2019-2020, που αποτελεί το βασικό εγχειρίδιο των φοιτητών του Τμήματος, ιδίως των πρωτοετών. Περιλαμβάνει το πενταετές πρόγραμμα και τον κανονισμό προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος, την περίληψη της ύλης κάθε μαθήματος, τον κανονισμό και τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών.  Το νέο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος δομείται σε δέκα (10) διδακτικά εξάμηνα. Στα τρία πρώτα έτη (εξάμηνο 1ο έως και 6ο) οι σπουδές (κορμού) είναι κοινές για όλους τους φοιτητές του Τμήματος και περιλαμβάνουν υποχρεωτικά βασικά μαθήματα κορμού και μάθημα παιδαγωγικού/πολιτιστικού/οικονομικού περιεχομένου που επιλέγεται από λίστα σχετικών μαθημάτων, καθώς και ένα μάθημα ξένης γλώσσας. Τα δύο τελευταία έτη (εξάμηνο 7ο έως και 10ο) οι σπουδές είναι σπουδές ειδίκευσης.
Για τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκαν από τους Τομείς του Τμήματος επιστημονικές κατευθύνσεις με κύριο σκοπό να συνδυάζουν αρμονικά την εξειδίκευση σε μία από τις επιστημονικές κατευθύνσεις που θεραπεύει το Τμήμα με ταυτόχρονη δυνατότητα απόκτησης βασικής γνώσης και από τις άλλες επιστημονικές κατευθύνσεις χωρίς, όμως, να στερεί από τους φοιτητές τη δυνατότητα να ικανοποιούν και τις ευρύτερες προσωπικές επιστημονικές επιλογές τους. Συγκεκριμένα, η εξειδίκευση σε διεπιστημονικές Κατευθύνσεις Επιλογής, όπως Τεχνολογία της Πληροφορίας, Επικοινωνίες, Έξυπνα Δίκτυα με ΑΠΕ – Υψηλές Τάσεις, Μετατροπή Ενέργειας, Ηλεκτρονικά Ισχύος, Ηλεκτροτεχνικά Υλικά και Ήπιες Μορφές Ενέργειας, Ηλεκτρονική και Ενσωματωμένα Συστήματα, Υπολογιστικά Συστήματα, Σήματα, Συστήματα και Έλεγχος, Έλεγχος Συστημάτων και Ρομποτική, Κυβερνοφυσικά Συστήματα, οι οποίες είναι δυνατόν να εμπλουτίζονται στο μέλλον, ανάλογα με τις εξελίξεις στην Επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών. Οι Κατευθύνσεις αυτές προσφέρονται και συντονίζονται στο πλαίσιο των Τομέων του Τμήματος και συγκεκριμένα των Τομέων Τεχνολογίας της Πληροφορίας και Τηλεπικοινωνιών, Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών και Συστημάτων και Αυτομάτου Ελέγχου και έχουν δια-τομεακό χαρακτήρα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση του διπλώματος είναι η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας η οποία εκπονείται κατά τα τελευταία εξάμηνα σπουδών και η οποία είναι ισοδύναμη ενός Master of Science, δεδομένου ότι ήδη κατοχυρώθηκε νομικά η ισοτιμία των διπλωμάτων των Πολυτεχνικών Σχολών με διπλώματα Integrated Master of Science Πανεπιστημίων του εξωτερικού.
Σημειώνεται ότι στο νέο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών το 10 εξάμηνο σπουδών αφιερώνεται αποκλειστικά στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, ώστε να ενισχυθεί η ποιότητα και ο ερευνητικός χαρακτήρας της. Σημαντική παράμετρος κάθε εκπαιδευτικής διαδικασίας, όμως, είναι και οι κανόνες που την διέπουν. Υιοθετώντας τις αρχές και τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS), το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος μας είναι συμβατό με αυτό το σύστημα και συνεπώς είναι δυνατή η μεταφορά και συσσώρευση επιτυχών επιδόσεων σε άλλα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, γεγονός που διευκολύνει την κινητικότητα και την ακαδημαϊκή αναγνώριση σε ευρωπαϊκό (και όχι μόνον) επίπεδο.
Το Τμήμα μας προσφέρει πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών υψηλού επιπέδου το οποίο οδηγεί στην απονομή Διδακτορικού Διπλώματος. Σε αυτό το πρόγραμμα εγγράφονται μετά από επιλογή σε εξαμηνιαία βάση φοιτητές με δίπλωμα ή πτυχίο από περιοχές κυρίως τεχνολογικής ή θετικής κατεύθυνσης. Το πρόγραμμα αυτό συνίσταται αρχικά στην παρακολούθηση και εξέταση μαθημάτων, ο αριθμός των οποίων εξαρτάται από το δίπλωμα ή πτυχίο που κατέχουν οι υποψήφιοι διδάκτορες και στην συνέχεια στην εκπόνηση πρωτότυπης ολοκληρωμένης ερευνητικής εργασίας που καταλήγει σε σύνταξη διδακτορικής διατριβής, η οποία εξετάζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Επίσης, το Τμήμα συμμετέχει σε Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών ως επισπεύδον τμήμα και συγκεκριμένα, από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, σε συνεργασία με το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Κατανεμημένη Πράσινη Ηλεκτρική Ενέργεια και τις Προηγμένες Δικτυακές Υποδομές για τη Διαχείριση και την Οικονομία της», από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 σε συνεργασία με τα Τμήματα Ιατρικής, Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Βιοϊατρική Μηχανική» και από το ακαδημαϊκό έτος 2019 -2020 σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή». Συμμετέχει, επίσης, στα Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολοκληρωμένα Συστήματα Υλικού και Λογισμικού», «Συστήματα Επεξεργασίας Πληροφορίας και Μηχανικής Νοημοσύνης», ««Διαστημικές Τεχνολογίες Τεχνολογίες, Εφαρμογές και Υπηρεσίες», και «Εφαρμοσμένη Οπτοηλεκτρονική» σε συνεργασία με άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών και άλλων Ελληνικών Πανεπιστημίων.
Το Τμήμα διαθέτει ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου μέλη Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), αξιόλογα μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), Επιστημονικούς Συνεργάτες και Διοικητικό προσωπικό, φοιτούν, δε, περίπου 2500  προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές. Τέλος, σημειώνεται ότι η διοικητική λειτουργία του Τμήματος βασίζεται σε ένα προηγμένο σύστημα μηχανοργάνωσης που έχει αναπτυχθεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών, το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου διοικητικές υπηρεσίες. Αναλυτικές πληροφορίες για το κάθε είδους προσωπικό, τη διάρθρωση, τους κανονισμούς σπουδών, τα μαθήματα κλπ. του Τμήματος μας διατίθενται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
Ως Πρόεδρος του Τμήματος, σας διαβεβαιώ ότι ο σταθερός και συνεχής στόχος του Τμήματός μας είναι η παροχή υψηλού επιπέδου προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών που θα εξασφαλίσουν τις καλύτερες προϋποθέσεις στις νέες και τους νέους επιστήμονες μας για τη μελλοντική τους ζωή, αλλά και την συμβολή του Τμήματος στην βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής προόδου της χώρας μας.
Σας εύχομαι από καρδιάς μια ευτυχισμένη και δημιουργική ακαδημαϊκή χρονιά.
 
Καθηγητής Σταύρος Α. Κουμπιάς
Πρόεδρος
του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
© Δικαιώματα HMTY 2020. Σχεδιασμός και ανάπτυξη από ΚΥΠΕΣ