Βοβος Νικόλαος
Ομότιμος ΚαθηγητήςΒοβος ΝικόλαοςΤομέας Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
Dipl.-El.-Eng. (Patras University)
M.Sc. (U.M.I.S.T.),
Dr.-El.-Eng. (Patras Univ.)

Google Scholar

Ο καθηγητής Ν. Α. Βοβός είναι μέλος του διδακτικού-ερευνητικού προσωπικού του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου της Πάτρας από το 1981 και ήταν Πρόεδρος του Τμήματος για δύο διετίες: 2003-2005 και 2005-2007 και αναπληρωτής πρόεδρος τη διετία 2001-2003. Η ερευνητική του δραστηριότητα περιλαμβάνει τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: Ανάλυση, έλεγχος και προστασία συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με συνεχές ρεύμα (ΣΡ), ευέλικτα συστήματα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (FACTS) και συσκευές ποιότητας ισχύος (CP), δυναμική εξομοίωση και μελέτες αλληλεπίδρασης συστημάτων εναλλασσόμενου ρεύματος (ΕΡ) και ΣΡ που περιλαμβάνουν και συσκευές FACTS και CP, μελέτη ροής φορτίου και μεταβατικής ευστάθειας για συστήματα ΕΡ/ΣΡ, βελτίωση της μεταβατικής ευστάθειας συστημάτων ΕΡ/ΣΡ που περιλαμβάνουν συσκευές FACTS και CP με τη χρήση τεχνικών δυναμικής συναρμολογησιμότητας, δυναμική εξομοίωση και μελέτη ηλεκτρονικών κινητήριων συστημάτων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για ηλεκτροδότηση αστικών περιοχών και αξιοποίηση τοπικών καυσίμων και ποταμών. Στα προηγούμενα επιστημονικά πεδία ασχολείται με τη διδασκαλία και την έρευνα για περισσότερα από σαράντα χρόνια και ήταν επιστημονικός υπεύθυνος για περισσότερα από 20 ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν από τη βιομηχανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι συγγραφέας επτά βιβλίων, δύο βοηθημάτων και έχει περισσότερες από εκατό δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια με κριτές.

 

Πρόσφατες αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις 

1. Ν. Schinas, N. A. Vovos and G. B. Giannakopoulos, “Embedded Wind Turbine Generation into AC Weak Distribution Grids”, Wind Engineering Journal, Special issue, Vol. 26, No. 6, pp. 397-409, 2002. 

2. N. Schinas, N. A. Vovos and G. B. Giannakopoulos, “Embedded wind turbine generation to weak distribution AC grid”, Conference and Exhibition on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion, MED POWER 2002, Athens, November 4-6, 2002, pn 134.

3.T.D. Vrionis, X. I. Koutiva, N. A. Vovos and G. B. Giannakopoulos, “Fuzzy Logic Control for a VSC-based HVDC Link connecting Wind Farms to Weak Systems”, Proc. of the IEEE ISAP Conference 2003, 31 August – 3 September, Lemnos, Geece, ISAP03/054. 

4. N. Schinas, N. A. Vovos and G. B. Giannakopoulos, “Control of Variable Speed Wind Turbine for Integration to Weak AC grid”, Proc. of the IEEE ISAP Conference 2003, 31 August – 3 September, Lemnos, Greece, ISAP03/051. 

5. X. I. Koutiva, T. D. Vrionis, N. A. Vovos and G. B. Giannakopoulos, “Neuro-fuzzy control of an HVDC link based on VSCs”, 10th European Conference on Power Electronics and Applications, 2-4 September 2003, Toulouse, France, pp. P.1-P.10, ISBN: 90-75815-07-7. 

6. T. D. Vrionis, X. I. Koutiva, N. A. Vovos and G. B. Giannakopoulos, “Study of an HVDC Link Based on VSCs Using a Fuzzy Control System”, 2003 IEEE Bologna PowerTech Proceedings, June 23-26, Bologna, Italy, pn 462. 

7. T. Vrionis, X. Koutiva, N. A. Vovos and G. B. Giannakopoulos, “Application of Computational Intelligence to the Control System of an HVDC Link Based on VSCs”, Conference and Exhibition on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion, MED POWER 2004, Lemessos Cyprus, MED04/CH24. 

8. X. I. Koutiva, T. D. Vrionis, N. A. Vovos and G. B. Giannakopoulos, “Fault response of an HVDC link based on VSCs using adaptive fuzzy control systems”, Proc. of CIGRE Symposium on Power Systems with Dispersed Generation, 13-16 April 2005, Athens, Greece, session 1b, pn 118. 

9. X. Koutiva, T. Vrionis, N. Vovos and G. B. Giannakopoulos, “Optimal Integration of an Offshore Wind Farm to a Weak ac Grid”, IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 21, No 2, pp.987-994, April 2006. 

10. Ν. Α. Schinas, N. A. Vovos and G. B. Giannakopoulos, “An Autonomous System Supplied only by a Pitch-Controlled Variable-Speed Wind Turbine”, IEEE Transactions on Energy Conversion, Vol. 22, No. 2, pp. 325-331, June 2007 

11. T. Vrionis, X. Koutiva, N. A. Vovos and G. B. Giannakopoulos, “Control of an HVDC link connecting a Wind Farm to the Grid for Fault Ride-Through Enhancement”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 22, No. 4, pp.2039-2047, November 2007.

12. Ν.Schinas and N. A. Vovos, “Digital Control of a Wind Turbine Supplying an Isolated Load in Cooperation with a Hydro Power Unit”, Wind Engineering Journal, Vol. 32, No. 6, pp. 587-601, 2008.

13. Christina N. Papadimitriou and Nicholas A. Vovos, “A Control Strategy for Integration of a PEMFCS to a Distribution Grid”, PowerTech, 2009 IEEE Bucharest, pp. 1-6.

14. Christina N. Papadimitriou and Nicholas A. Vovos, “Transient Response Improvement of Microgrids Exploiting the Inertia of a Doubly-Fed Induction Generator (DFIG)”, International Journal Energies, Wind Energy Special Issue 2010, Vol. 3, Issue 6, pp. 1049-1066, 2010, (www.mdpi.com/1996-1073/3/6/1049/).

15. Christina N. Papadimitriou and Nicholas A. Vovos, “A Fuzzy-Logic Control Strategy for a Hybrid Fuel Cell-Battery System Offering Ancillary Services”, Power Electronics and Applications, EPE 2009, Barcelona, Sept. 2009, pp. 1-10.

16. Christina N. Papadimitriou and Nicholas A. Vovos, “A Fuzzy Control Scheme for Integration of DGs into a Microgrid”, Melecon 2010, 15th IEEE Mediterranean Electrotechnical Conference, 26-28 April, 2010, Valletta, Malta, pp. 872-877.

17. Christina N. Papadimitriou and Nicholas A. Vovos, “Integration of a Hybrid Fuel Cell-Battery System to a Distribution Grid”, Elsevier-Electric Power Systems Research, Volume 81, Issue 7, July 2011, pp. 1299-1307, doi:10.1016/j.epsr.2011.01.017.

18. Christina N. Papadimitriou and Nicholas A. Vovos, “Fuzzy Control of WT with DFIG for Integration into Micro-grids”, Intech Open Access Publisher, Chapter in the Book entitled “Fundamental and advanced topics in Wind Power”, ISBN 978-953-307-508-2, 2011, Chapter 18, pp 399-422.

19. Konstantinos G. Georgakas, Panagis N. Vovos and Nicholas A. Vovos, “Harmonic reduction method for a single-phase dc-ac converter without output filter”, IEEE Transactions on Power Electronics, Vol. 29, No. 9, pp. 4624-4632, September, 2014.

20. Theodoros Vrionis, Xanthi Koutiva, and Nicholas. A. Vovos, “A Genetic Algorithm-based Low Voltage Ride-Through Control Strategy for Grid Connected Doubly Fed Induction Wind Generators”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 29, No. 3, pp. 1325-1334, May 2014.

21. I. D. Bouloumpasis, P. N. Vovos, K. G. Georgakas and N. A. Vovos, “A Method for Power Conditioning with Harmonic Reduction in Microgrids”, International Conference on Renewable Energies and Power Quality (ICREPQ’14), Cordoba (Spain), 8th to 10th April, 2014.Included in Renewable Energy &  Power Quality Journal (RE&PQJ), No.12, paper 285, April 2014, ISSN: 2172-038 X.

22. Theodoros Vrionis, Xanthi Koutiva, and Nicholas. A. Vovos, “Closure to Discussion on “A Genetic Algorithm-Based Low Voltage Ride-Through Control Strategy for Grid Connected Doubly Fed Induction Wind Generators”, IEEE Transactions on Power Systems, Vol.. 30, No. 1, pp. 549, January 2015.

23. Ioannis Bouloumpasis, Panagis Vovos, Konstantinos Georgakas and Nicholas Vovos, “Current Harmonics Compensation in Microgrids Exploiting the Power Electronics Interfaces of RES”, International Journal Energies, “Microgrids” Special Issue 2015, Vol. 8, pp. 2295-2311, 2015, (doi:10.3390/en8042295, ISSN 1996-1073), www.mdpi.com/journal/energies.

Ηλεκτρική Οικονομία
Προστασία Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας
Ελεγχος και Ευστάθεια ΣΗΕ
Ανάλυση Κυκλωμάτων Ισχύος
Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας
Ανάλυση ΣΗΕ
Ανάλυση ΣΗΕ (χωρίς εργαστήριο)
Εξελιγμένα Συστήματα Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
Ιστοσελίδα:    http://www.psl.ece.upatras.gr
     
e-mail:   N.A.Vovos@ece.upatras.gr
     
τηλ:   +30-2610-996403
     
fax:   +30 2610-997350
     
Ώρες γραφείου
για φοιτητές:
  Δευτέρα  12:00-13:00
Πέμπτη 12:00-13:00 
     
Τοποθεσία
 
3ος Όροφος Νέου Κτηρίου, Εργ. Παραγ., Μεταφ., Διαν. και Χρ. Ηλ. Ενέργειας

 

© Δικαιώματα HMTY 2020. Σχεδιασμός και ανάπτυξη από ΚΥΠΕΣ