Ανακοίνωση για την ολοκλήρωση Δ.Δ. των Υ.Δ. που έχουν υπερβεί την ανώτατη διάρκεια των διδακτορικών σπουδών.

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 16.2 του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματός μας:

16.2 Όσοι/ες υποψήφιοι/ες διδάκτορες του Τμήματος έχουν υπερβεί την ανώτατη διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής των επτά ετών που ορίζεται στον παρόντα κανονισμό και όλες τις οριζόμενες σχετικές επιμηκύνσεις καθώς και όσοι προσεγγίζουν το μέγιστο αυτό χρόνο στα δύο επόμενα χρόνια από την έναρξη ισχύος του κανονισμού, υποχρεούνται στην ολοκλήρωση της διατριβής τους  μέσα σε δύο (2) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού (3/12/2018). Το Τμήμα ορίζει Τριμελή Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών, με διετή θητεία, η οποία επιλαμβάνεται των θεμάτων διδακτορικών σπουδών και εισηγείται σχετικά. Σε περιπτώσεις παρέκκλισης από τον παρόντα κανονισμό, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία (αμέλεια, αντικειμενικές συνθήκες, έκτακτες καταστάσεις) ο Πρόεδρος του Τμήματος σε συνεργασία με την Τριμελή Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών και μετά από αίτηση του Υ.Δ. που συνηγορείται και από τον επιβλέποντα καθηγητή, μπορεί να δώσει κατά την κρίση του άμεσα τη δέουσα λύση σε επείγουσες περιπτώσεις ή να θέσει το αίτημα του Υ.Δ. στη Συνέλευση.

Συνεπώς οι Υ.Δ. που έχουν υπερβεί την ανώτατη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής τους διατριβής, για την ολοκλήρωση των διδακτορικών τους σπουδών, θα πρέπει να καταθέσουν άμεσα στη Γραμματεία του Τμήματος αίτηση παράτασης διδακτορικών σπουδών, με την σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος καθηγητή. Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται η χρονική διάρκεια της παράτασης, καθώς και να διατυπώνονται οι λόγοι ή η αιτία για τους οποίους ζητείτε η παράταση για την ολοκλήρωση των διδακτορικών σπουδών.

© Δικαιώματα HMTY 2020. Σχεδιασμός και ανάπτυξη από ΚΥΠΕΣ