Σάββατο, 23 09 2017

Χαιρετισμοί

 Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών είναι το πρώτο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών με ζωή περίπου 50 χρόνων, σήμερα, δε, είναι το μεγαλύτερο Τμήμα της Σχολής, διαθέτοντας εξαιρετικές κτιριακές και τεχνολογικές υποδομές. Το Τμήμα μας σήμερα έχει κατακτήσει μια πρωτεύουσα θέση στον ελληνικό ακαδημαϊκό χώρο και έχει μια διακριτή και πολύ αξιόλογη θέση στο διεθνές ακαδημαϊκό στερέωμα. Η εξέλιξη του Τμήματος τα χρόνια αυτά ήταν ραγδαία τόσο στο εκπαιδευτικό, όσο και στο ερευνητικό επίπεδο, συμβάλλοντας σημαντικά με το υψηλής στάθμης επιστημονικό δυναμικό που αποφοίτησε από τις τάξεις του στην τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας, ενώ, ταυτόχρονα, απόφοιτοι του διαπρέπουν στο εξωτερικό στον ακαδημαϊκό, επιστημονικό και επαγγελματικό χώρο. Σημειώνεται ότι το Τμήμα μας έχει αξιολογηθεί πρόσφατα και στο παρελθόν από ανεξάρτητους αξιολογητές οι οποίοι αναγνώρισαν της ποιότητα του παρεχομένου εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου.

Είναι γνωστό ότι οι εξελίξεις στην επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού υπήρξαν κατά τα τελευταία χρόνια ραγδαίες και αναμένεται τα επόμενα χρόνια να είναι ακόμη πιο συγκλονιστικές, επηρεάζοντας καθοριστικά τις τεχνολογικές και κοινωνικές εξελίξεις. Το Τμήμα μας, το οποίο διατηρεί στενούς δεσμούς με μεγάλα ακαδημαϊκά Ιδρύματα αλλά και  με πρωτοπόρες παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, παρακολουθεί στενά αυτές τις εξελίξεις  φροντίζει να εξελίσσει και να βελτιώνει συνεχώς το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, αλλά και το μεταπτυχιακό του πρόγραμμα, του ώστε να ανταποκρίνεται στις ραγδαίες εκπαιδευτικές, ερευνητικές, τεχνολογικές εξελίξεις και να παρέχει σύγχρονη και υψηλής στάθμης εκπαίδευση στους φοιτητές του.

Η σημερινή πραγματικότητα για την φυσιογνωμία του Τμήματός μας αποτυπώνεται στον Οδηγό Σπουδών της ακαδημαϊκής περιόδου 2014-2015, που φιλοδοξεί να αποτελέσει βασικό εγχειρίδιο των φοιτητών του Τμήματος, ιδίως των πρωτοετών. Περιλαμβάνει το πενταετές πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος, την περίληψη της ύλης κάθε μαθήματος, τον κανονισμό και το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, καθώς και πλήθος από ευρύτερες πληροφορίες για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία του Τμήματος και του Πανεπιστημίου γενικότερα, τη φοιτητική μέριμνα, τις χορηγούμενες υποτροφίες κ.λπ.

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος δομείται σε δέκα διδακτικά εξάμηνα. Στα τρία πρώτα έτη (εξάμηνο 1ο έως και 6ο) οι σπουδές (κορμού) είναι κοινές για όλους τους φοιτητές του Τμήματος και περιλαμβάνουν 36 υποχρεωτικά βασικά μαθήματα κορμού, 2 μαθήματα παιδαγωγικού/πολιτιστικού/οικονομικού περιεχομένου που επιλέγονται από λίστα σχετικών μαθημάτων καθώς και 2 μαθήματα ξένης γλώσσας. Τα δύο τελευταία έτη (εξάμηνο 7ο έως και 10ο) οι σπουδές είναι σπουδές ειδίκευσης. Για τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκαν από τους Τομείς του Τμήματος κύκλοι σπουδών με βάση την εξής φιλοσοφία: να συνδυάζουν αρμονικά την εξειδίκευση σε μία από τις επιστημονικές κατευθύνσεις που θεραπεύει το Τμήμα με ταυτόχρονη δυνατότητα απόκτησης βασικής γνώσης και από τις άλλες επιστημονικές κατευθύνσεις χωρίς, όμως, να στερεί από τους φοιτητές τη δυνατότητα να ικανοποιούν και τις ευρύτερες προσωπικές επιστημονικές επιλογές τους.

Στο 7ο εξάμηνο σπουδών, λοιπόν, οι φοιτητές του Τμήματος υποχρεούνται, με βάση τα ενδιαφέροντά τους, να επιλέξουν έναν από τους ακόλουθους Κύκλους Σπουδών:

  • Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορίας (Τ&ΤΠ)
  • Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ)
  • Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών (Η&Υ)
  • Συστημάτων και Αυτομάτου Ελέγχου (ΣΑΕ)

Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση του διπλώματος είναι η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας η οποία εκπονείται κατά τα τελευταία εξάμηνα σπουδών και η οποία είναι ισοδύναμη ενός Master of Science.

Σημαντική παράμετρος κάθε εκπαιδευτικής διαδικασίας, όμως, είναι και οι κανόνες που την διέπουν. Υιοθετώντας τις αρχές και τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (EuropeanCreditTransferandAccumulationSystem, ECTS) το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος μας είναι συμβατό με αυτό το σύστημα. Είναι δυνατή, συνεπώς, η μεταφορά και συσσώρευση επιτυχών επιδόσεων σε άλλα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, γεγονός που διευκολύνει την κινητικότητα και την ακαδημαϊκή αναγνώριση.

Το Τμήμα προσφέρει επίσης μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών υψηλού επιπέδου το οποίο οδηγεί στην απονομή Διδακτορικού Διπλώματος. Σε αυτό το πρόγραμμα εγγράφονται μετά από επιλογή σε εξαμηνιαία βάση φοιτητές με δίπλωμα ή πτυχίο από περιοχές κυρίως τεχνολογικής ή θετικής κατεύθυνσης. Το πρόγραμμα αυτό συνίσταται αρχικά στην παρακολούθηση και εξέταση μαθημάτων, ο αριθμός των οποίων εξαρτάται από το δίπλωμα ή πτυχίο που κατέχουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και στην συνέχεια στην εκπόνηση πρωτότυπης ολοκληρωμένης ερευνητικής εργασίας που καταλήγει σε σύνταξη διδακτορικής διατριβής, η οποία εξετάζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Τέλος, σημειώνεται ότι η διοικητική λειτουργία βασίζεται σε ένα προηγμένο σύστημα μηχανοργάνωσης που έχει αναπτυχθεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών, το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου διοικητικές υπηρεσίες.

Αναλυτικές πληροφορίες (για προσωπικό, διάρθρωση, κανονισμούς σπουδών, μαθήματα κλπ.) για το Τμήμα μας, στο οποίο φοιτούν περίπου 1800 ενεργοί προ- και και μετα-πτυχιακοί φοιτητές διατίθενται στην ιστοσελίδα http://www.ece.upatras.gr

Ως Πρόεδρος του Τμήματος, σας διαβεβαιώ ότι ο σταθερός και συνεχής στόχος του Τμήματος μας είναι η παροχή υψηλού επιπέδου προ- και μετα-πτυχιακών σπουδών που θα εξασφαλίσουν τις καλύτερες προϋποθέσεις στις νέες και νέους μας για την μελλοντική τους ζωή.

 

Καθηγητής Σταύρος Κουμπιάς

Πρόεδρος

του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

και Τεχνολογίας Υπολογιστών

κατά τη διετία 1.11.2015--31.8.2016

 

Πάτρα, Νοέμβριος 2015