Πέμπτη, 17 10 2019

Λειτουργικά Συστήματα

Γενικά

 
Λειτουργικά Συστήματα
 
Κωδικός:  22Γ802
Επίπεδο:  Προπτυχιακό
Εξάμηνο:  7ο
Ιστοσελίδα:   http://www.clab.ee.upatras.gr/os

Περιγραφή

     Ορισμοί λειτουργικών συστημάτων, ιστορική εξέλιξη τους, κυριότερα μέρη τους. Διαδικασίες, καταστάσεις διαδικασιών, τμήμα ελέγχου διαδικασιών, σήματα διακοπής. Συγχρονισμός: παραλληλία, κρίσιμες περιοχές, αμοιβαίος αποκλεισμός, primitives αμοιβαίου αποκλεισμού, υλοποίησή τους. Λύση Peterson, Test-and-set, σηματοφόροι, υλοποίηση σηματοφόρων, ακέραιοι σηματοφόροι. Κρίσιμες περιοχές υπό συνθήκη, ουρές γεγονότων, monitors κατανεμημένος συγχρονισμός: Ο αλγόριθμος του Bakery. Διαχείριση μνήμης: (α) Πραγματική μνήμη, (β) Ιδεατή μνήμη. Διαχείριση CPU.

 

Διδάσκοντες

 
Χούσος Ευθύμιος