Τετάρτη, 13 11 2019

Συστήματα Επικοινωνιών

Γενικά

 
Συστήματα Επικοινωνιών
 
Κωδικός:  ECE_Y604
Επίπεδο:  Προπτυχιακό
Εξάμηνο:  5ο
Ιστοσελίδα:   http://eclass.upatras.gr/courses/EE789/
eclass:   http://eclass.upatras.gr/courses/EE789/

Περιγραφή

 

Εισαγωγή: Έννοια και μοντέλο επικοινωνίας. Βασικά μέρη και πόροι τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Αναλογικά και Ψηφιακά Συστήματα. Παραδείγματα. Σύντομη ιστορική αναδρομή.
Αναλογική μετάδοση: Γραμμικές μέθοδοι διαμόρφωσης. Διαμόρφωση Πλάτους (Amplitude Modulation). Αποδιαμόρφωση. Διαμόρφωση Γωνίας. Διαμόρφωση Συχνότητας (Frequency Modulation). Διαμόρφωση και Αποδιαμόρφωση Σήματος FM. Επίδραση Θορύβου στην αναλογική μετάδοση. Πολυπλεξία σημάτων.
Διακριτή αναπαράσταση αναλογικών κυματομορφών: Θεώρημα δειγματοληψίας (επανάληψη). Ψηφιοποίηση (κβάντιση) αναλογικού σήματος. Θόρυβος κβάντισης. Παλμοκωδική Διαμόρφωση (PCM) και παραλλαγές.
Ψηφιακή μετάδοση βασικής ζώνης: Μοντέλο Ψηφιακής Μετάδοσης βασικής ζώνης. Γεωμετρική αναπαράσταση σημάτων. Ο χώρος σημάτων. Διαμόρφωση και αποδιαμόρφωση. Το κανάλι προσθετικού λευκού Γκαουσιανού θορύβου (AWGN). Προσαρμοσμένο φίλτρο. Μετάδοση M-PAM βασικής ζώνης. Πιθανότητα Σφάλματος.
Ζωνοπερατή ψηφιακή μετάδοση: Μοντέλο Ζωνοπερατής Ψηφιακής μετάδοσης. Μιγαδική Περιβάλλουσα. Βαθυπερατό Ισοδύναμο Μοντέλο. Διαμόρφώσεις PSK, QAM και FSK. Πιθανότητα Σφάλματος.
Παραδείγματα συστημάτων επικοινωνιών: Περιγραφή αναλογικών και ψηφιακών συστημάτων επικοινωνιών.
Μαθηματικό Παράρτημα: Επανάληψη Τυχαίων Διαδικασιών και Βασικών Εννοιών Θεωρίας Σημάτων και Συστημάτων. Κρουστική Απόκριση Συστήματος. Γραμμικά Χρονικώς Αμετάβλητα Συστήματα. Στοχαστικές ανελίξεις. Στασιμότητα. Στατιστικοί μέσοι όροι, από κοινού ροπές, συσχέτιση. Φασματική Πυκνότητα Ισχύος. Παραδείγματα. Εργοδικότητα. Μετάδοση τυχαίων διαδικασιών μέσα από Γραμμικά Χρονικώς Αμετάβλητα Συστήματα. Η Γκαουσιανή τυχαία διαδικασία. Θόρυβος στενής ζώνης (narrowband).

Διδάσκοντες

 
Δ: Λογοθέτης Μιχαήλ
Στυλιανάκης Βασίλειος
Ε:Αντωνακόπουλος Θεόδωρος
Κουκιάς Μιχαήλ
Τουμπακάρης Δημήτρης-Αλέξανδρος
Μουρτζόπουλος Ιωάννης