Τετάρτη, 22 05 2019

Ειδικά Κεφάλαια Επικοινωνίας Ανθρώπου - Υπολογιστή: Εισαγωγή στη Τεχνολογία Συνεργασίας

Γενικά


Ειδικά Κεφάλαια Επικοινωνίας Ανθρώπου - Υπολογιστή: Εισαγωγή στη Τεχνολογία Συνεργασίας
Κωδικός:  22ΜΜ012
Επίπεδο:  Προπτυχιακό / Μεταπτυχιακό
Εξάμηνο:  10ο
Ιστοσελίδα:  http://hci.ece.upatras.gr/index.php?option=com_content&;task= view&id=181&Itemid=113

 

Περιγραφή

Στα πλαίσια του μαθήματος μελετώνται αρχές που διέπουν τη συνεργασία (εικονικές κοινωνίες, συνεργασία στα πλαίσια μικρών ομάδων κλπ), και θεωρητικά μοντέλα ανάλυσης συνεργασίας (θεωρία δραστηριοτήτων, κατανεμημένο γιγνώσκειν, κλπ), εναλλακτικές τεχνικές λύσεις που προτείνονται από την υφιστάμενη τεχνολογική υποδομή (διαδίκτυο, δίκτυα ευρείας ζώνης, πρωτόκολλα και εφαρμογές peer-to-peer, ασύρματα δίκτυα με χρήση προσωπικών συσκευών κλπ), θέματα ασφάλειας και προστασίας του ιδιωτικού χώρου. Θα μελετηθούν διαφορετικές κατηγορίες συνεργασίας (σύγχρονη, ασύγχρονη, εξ-αποστάσεως, στον ίδιο χώρο). Θα εξεταστούν και θα χρησιμοποιηθούν τεχνικές αξιολόγησης και ανάλυσης δεδομένων παρατήρησης ομάδων που χρησιμοποιούν τεχνολογία συνεργασίας. Θα μελετηθούν περιοχές εφαρμογών από το χώρο εργασίας και μάθησης. Οι σπουδαστές θα σχηματίσουν μια ομάδα συνεργασίας και θα αναλύσουν τα δεδομένα της ίδιας της συμπεριφοράς τους στα πλαίσια του μαθήματος. Θα χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά λογισμικά αξιολόγησης και συνεργασίας. Θα αναπτυχθούν υπό μορφή εργασίας πρότυπες υπηρεσίες για υποστήριξη συνεργασίας. Η διδασκαλία θα είναι σεμιναριακού χαρακτήρα.

Διδάσκοντες

 

Αβούρης Νικόλαος