Τετάρτη, 22 05 2019

Ανάλυση & Σχεδιασμός Συστημάτων Ελέγχου με Υπολογιστή

Γενικά

 
Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων Ελέγχου με Υπολογιστή
 
Κωδικός:  ECE_Δ803
Επίπεδο:  Προπτυχιακό
Εξάμηνο:  10ο

Περιγραφή

 

Βασικές αρχές προγραμματισμού για ανάλυση και σύνθεση συστημάτων αυτομάτου ελέγχου. Δομημένος προγραμματισμός και έλεγχος λογισμικού για συστήματα αυτομάτου ελέγχου. Εισαγωγή στο λογισμικό Πακέτο MATLAB. Επισκόπηση μεθόδων σχεδιασμού ρυθμιστών στα πεδία του χρόνου και της συχνότητας με τη χρήση του MATLAB. Ανάλυση και σχεδιασμός συστημάτων στο χώρο κατάστασης (αυθαίρετη τοποθέτηση πόλων, αποσύζευξη εισόδων εξόδων, τέλεια προσαρμογή σε πρότυπο, παρακολουθητές) με τη χρήση του MATLAB. Προσδιορισμός συναρτήσεων μεταφοράς κλειστών συστημάτων με επιθυμητή περιγραφή. Αλγεβρικός σχεδιασμός (UFC) για συστήματα μοναδιαίας ανάδρασης. Σχεδιασμός και υλοποίηση RST αντισταθμητών. Ανάλυση και σχεδιασμός πολυμεταβλητών συστημάτων στο πεδίο συχνότητας (συχνοτικές συναρτήσεις μεταφοράς, Rosenbrock’s συναρτήσεις μεταφοράς, McMillan περιγραφή, αντίστροφα διαγράμματα Nyquist, Χαρακτηριστικοί τοποι). Μεθοδολογία για μείωση της τάξης του μοντέλου στο πεδίο του χρόνου και στο πεδίο συχνότητας. Σχεδιασμός ελεγκτών με την βοήθεια νευρωνικών δικτύων και ασαφή λογική. Εργαστηριακές ασκήσεις εφαρμογών σε βιομηχανικό έλεγχο (π. χ. έλεγχος στήλης διήθησης, έλεγχος αεροστροβίλου, έλεγχος ελοκοπτέρου κτλ.) με τη χρήση ειδικών πακέτων λογισμικού (MATLAB, CC, SIMNON, κ.λ.π.).

Διδάσκοντες

 
Δεν θα διδαχθεί 2013-2014