Τετάρτη, 13 11 2019

Υπηρεσίες Παγκόσμιου Ιστού

Γενικά

 
Υπηρεσίες Παγκόσμιου Ιστού
 
Κωδικός:  ECE_A010
Επίπεδο:  Προπτυχιακό
Εξάμηνο:  10ο

Περιγραφή

Εισαγωγικά στοιχεία (ορισμοί, βασικά χαρακτηριστικά, η αρχιτεκτονική με βάση υπηρεσίες (SOA)). Υπόβαθρο (κατανεμημένη υπολογιστική, XML - σύντομη ανασκόπηση)

Βασική λειτουργικότητα και πρότυπα (το πρωτόκολλο SOAP, περιγραφή των WS (WSDL), καταχώριση και εντοπισμός των WS (UDDI)). Διεργασίες και ροή εργασιών (ενορχήστρωση και χορογραφία WS (web services orchestration and choreography), Γλώσσα Εκτέλεσης Επιχειρηματικών Διαδικασιών (BPEL)). Επεξεργασία συναλλαγών (συναλλακτικές (transactional) WS, WS-Coordination, WS-Transaction). Θέματα ασφαλείας στις WS (απειλές και αντίμετρα, μηχανισμοί ασφαλείας, μοντέλο ασφαλείας των WS). Ανάπτυξη WS (κύκλος ζωής). Διαχείριση WS. Τάσεις και προοπτικές των WS.Περιπτωσιολογικές μελέτες

 

Διδάσκοντες

 
Κουκιάς Μιχαήλ