Δευτέρα, 21 10 2019

Υπολογιστική Γλωσσολογία

Γενικά

 
Υπολογιστική Γλωσσολογία
 
Κωδικός:  ECE_A006
Επίπεδο:  Προπτυχιακό
Εξάμηνο:  10ο
eclass:   http://eclass.upatras.gr/courses/EE693/

Περιγραφή

Κανονικές εκφράσεις, αυτόματα πεπερασμένων καταστάσεων και μετατροπείς (transducers). Μορφολογική επεξεργασία με μετατροπείς πεπερασμένων καταστάσεων. Edit-distance, αλγόριθμος Levenshtein. Γλωσσικά μοντέλα με N-grams. Σώματα κειμένων. Εκτίμηση μέγιστης πιθανοφάνειας σε κείμενα. Ορισμός perplexity. Τεχνικές smoothing για σώματα κειμένων. Επισημείωση (tagging) μερών του λόγου. Επισημειωτές (taggers) με κανόνες, στοχαστικοί και βασισμένοι σε Hidden Markov Models. Χρήση του αλγορίθμου Viterbi στην επισημείωση. Τυπικές γλώσσες και γραμματικές. Συντακτική ανάλυση. Γραμματικές ανεξάρτητες συμφραζομένων (context free grammars). Υποκατηγοριοποίηση. Tree-bakns. Parsing. Αλγόριθμοι CKY και Earley. Τεχνικές Chunking. Στοχαστική συντακτική ανάλυση. Πιθανοτικός αλγόριθμος CKY. Γλώσσα και πολυπλοκότητα. Ιεραρχία Chomsky. Το pumping lemma για κανονικές γλώσσες και η χρήση του στην απόδειξη της πολυπλοκότητας μιας γλώσσας. Στοιχεία σημασιολογικής ανάλυσης. 

 

Διδάσκοντες

 
Σγάρμπας Κυριάκος
Φακωτάκης Νίκος