Τρίτη, 15 10 2019

Ηλεκτρονικά Ισχύος ΙΙ

Γενικά

 
Ηλεκτρονικά Ισχύος ΙΙ
 
Κωδικός:  ECE_B803
Επίπεδο:  Προπτυχιακό
Εξάμηνο:  8ο

 

Περιγραφή

 
 1. Μετατροπείς φυσικής σβέσης με φαινόμενο μετάβασης:
  1. Ανάλυση λειτουργίας τριφασικών ανορθωτικών διατάξεων έξι παλμών, κυματομορφές τάσης και ρεύματος, χαρακτηριστικές εξόδου
  2. Άεργος ισχύς ελέγχου και άεργος ισχύς μετάβασης.
  3. Μετατροπείς οδηγούμενοι από το δίκτυο με αντιστροφή ρεύματος, μετατροπείς συχνότητας οδηγούμενοι από το δίκτυο, μετατροπείς οδηγούμενοι από το φορτίο.
  4. Απλή και διπλή μετάβαση σε ανορθωτικές διατάξεις.
 2. Μετατροπείς Σ.Τ. σε Σ.Τ. (ρυθμιστές Σ.Τ.)
  1. Μετατροπείς Σ.Τ. σε Σ.Τ υποβιβασμού τάσης με τρανσίστορ (Buck), ανάλυση και περιοχές λειτουργίας, κυματομορφές τάσεων και ρευμάτων, χαρακτηριστικές εξόδου.
  2. Μετατροπείς υποβιβασμού και ανύψωσης τάσης με θυρίστορ (εξαναγκασμένη μετάβαση), o ηλεκτρονικός ρυθμιστής συνεχούς τάσης (Chopper), ανάλυση της λειτουργίας του, κυματομορφές τάσεων και ρευμάτων, έλεγχος μηχανών συνεχούς ρεύματος, ρύθμιση ωμικού φορτίου, βελτιωμένες τοπολογίες ρυθμιστών Σ.Τ. εξαναγκασμένης μετάβασης
  3. Ανάκτηση ενέργειας κατά την πέδηση κινητήρων ΣΡ.
 3. Μετατροπείς Σ.Τ. σε Ε.Τ. (αντιστροφείς)
  1. Αντιστροφείς τάσης και αντιστροφείς ρεύματος..
  2. Μετατροπείς συνεχούς τάσης σε μονοφασική εναλλασσόμενη με τρανσίστορ, κυκλωματική ανάλυση για ωμικό και ωμικό-επαγωγικό φορτίο, παλμοδότηση με τετραγωνικούς παλμούς, παλμοδότηση με τη μέθοδο SPWM, ρύθμιση τάσης εξόδου και συχνότητας, φασματική ανάλυση τάσης εξόδου, αρμονικές.
  3. Μετατροπείς συνεχούς τάσης σε μονοφασική εναλλασσόμενη με θυρίστορ (εξαναγκασμένη μετάβαση), κυκλωματική ανάλυση βασικών τοπολογιών για ωμικό και ωμικό-επαγωγικό φορτίο, παλμοδότηση με τετραγωνικούς παλμούς, κυματομορφές τάσεων και ρευμάτων, βελτιωμένες τοπολογίες μετατροπέων Σ.Τ. σε μονοφασική Ε.Τ.
  4. Μετατροπείς συνεχούς τάσης σε τριφασική εναλλασσόμενη με τρανσίστορ, κυκλωματική ανάλυση, παλμοδότηση με τετραγωνικούς παλμούς, παλμοδότηση με τη μέθοδο SPWM, ρύθμιση ενεργού τιμής και συχνότητας της τάσης εξόδου, φασματική ανάλυση τάσεων, αρμονικές.
  5. Μετατροπείς συνεχούς τάσης σε τριφασική εναλλασσόμενη με θυρίστορ (εξαναγκασμένη μετάβαση), ανάλυση της λειτουργίας βασικών τοπολογιών.
  6. Εφαρμογές μετατροπέων Σ.Τ. σε Ε.Τ., τροφοδοσία ασύγχρονων και σύγχρονων μηχανών, μέθοδοι ελέγχου, έλεγχος ταχύτητας και ροπής.

Διδάσκοντες

 
Τατάκης Εμμανουήλ