Τετάρτη, 22 05 2019

Προηγμένες Τεχνικές Προγραμματισμού(Διδασκαλία)

Γενικά

 
Προηγμένες Τεχνικές Προγραμματισμού (Διδασκαλία)
 
Κωδικός:  22Γ7021
Επίπεδο:  Προπτυχιακό
Εξάμηνο:  8ο
Ιστοσελίδα:   http://seg.ece.upatras.gr/Courses/apt/index.htm
eclass:   https://eclass.upatras.gr/courses/EE801/

Περιγραφή

 

1. Εισαγωγή στο λογισμικό ενσωματωμένων συστημάτων. Τεχνολογίες σχεδιασμού και υλοποίησης λογισμικού ενσωματωμένων συστημάτων.

2. Προγραμματισμός Χαμηλού επιπέδου (Low level programming). Κατασκευές της γλώσσας προγραμματισμού C για προγραμματισμό χαμηλού επιπέδου. Η

προγραμματιστική διεπαφή της C με την Assembly. Αξιοποίηση υπηρεσιών του λειτουργικού συστήματος. Άμεση πρόσβαση στο υλικό. Μελέτη περίπτωσης: Ανάπτυξη εφαρμογής για την αξιοποίηση του UART 8250.

3. Αξιοποίηση της τεχνολογίας αντικειμένων (Object technology) στην ανάπτυξη ενσωματωμένων συστημάτων. Εισαγωγή στην UML για σχεδιασμό συστήματος –

βασικά διαγράμματα σχεδιασμού. Η Java ως γλώσσα προγραμματισμού για λογισμικό ενσωματωμένων συστημάτων. Η προδιαγραφή της Java για ενσωματωμένα συστήματα πραγματικού χρόνου (Real Time Specification for Java).

 4. Ταυτόχρονος Προγραμματισμός. Νοητικό μοντέλο του ΤΠ. Το πρόβλημα του αμοιβαίου αποκλεισμού (Mutual Exclusion problem). Αλγόριθμος Dekker. Σημαφόροι (semaphores). Μόνιτορς (monitors). Πρόβλημα παραγωγού καταναλωτή. Μηχανισμοί της Java για την υποστήριξη του ταυτόχρονου προγραμματισμού.

Αξιοποίηση των πολυπύρηνων επεξεργαστών (multi-core programming)

Μελέτη περίπτωσης: Το πρόβλημα του κοιμώμενου Κουρέα.

 Εργαστηριακές Ασκήσεις

  1. Ανάπτυξη εφαρμογής για την αξιοποίηση του UART 8250. (3ασκήσεις)
  2. Ανάπτυξη εφαρμογής για το πρόβλημα του κοιμώμενου Κουρέα. (3ασκήσεις)

Ανάπτυξη εξομοιωτή για το σύστημα Festo Modular Production System(Festo MPS) (2 ασκήσεις)

Διδάσκων

 
Θραμπουλίδης Κλεάνθης