Τρίτη, 21 05 2019

Αντικειμενοστρεφής Τεχνολογία (Διδασκαλία)

Γενικά

 
Αντικειμενοστρεφής Τεχνολογία (Διδασκαλία) 
 
Κωδικός:  22Γ7071
Επίπεδο:  Προπτυχιακό
Εξάμηνο:  7ο
Ιστοσελίδα:
Eclass:

Περιγραφή

1.   Από τον Διαδικαστικό στον Αντικειμενοστρεφή Προγραμματισμό. H αλλαγή παραδείγματος προγραμματισμού (paradigm shift).
2.    Εισαγωγή στην Τεχνολογία αντικειμένων.  Αντικείμενο, Κλάση, Στιγμιότυπο. Το πρόγραμμα ως συνάθροιση αντικειμένων. Διάγραμμα κλάσεων. Διάγραμμα αλληλεπίδρασης αντικειμένων.
3.    Εισαγωγή στον Αντικειμενοστρεφή Προγραμματισμό. Το νοητικό μοντέλο του Αντικειμενοστρεφούς Προγραμματισμού. Εισαγωγή στη Java. Η Java ως επέκταση της C. Η βασική βιβλιοθήκη της Java.
4.    Κληρονομικότητα, απλή και πολλαπλή. Η κατασκευή του interface.
5.    Πολυμορφισμός, early vs. late binding.
6.    Αφαιρετικότητα στην επικοινωνία με τον χρήστη. Το Abstract Window Toolkit (awt).
7.    Διαχείρισηεξαιρέσεων (exception handling). Συλλογήαπορριμμάτων (Garbage collection).
8.    Μηχανισμός διαχείρισης συμβάντων (Event Handling).
9.    Υποστήριξη ανάπτυξης κατανεμημένων εφαρμογών (network programming).
10.Πολυ-νηματική επεξεργασία (Multithreding).
11.Υποστήριξη του βασισμένου σε υπηρεσίες μοντέλου προγραμματισμού (OO and Web services).

 

Διδάσκων

 
Θραμπουλίδης Κλεάνθης