Τρίτη, 15 10 2019

Αρχιτεκτονικές & Πρωτόκολλα Δικτύων Επικοινωνίας Ι

Γενικά

 
Αρχιτεκτονικές & Πρωτόκολλα Δικτύων Επικοινωνίας Ι
 
Κωδικός:  ECE_A709
Επίπεδο:  Προπτυχιακό
Εξάμηνο:  7ο
 eclass https ://eclass.upatras.gr/courses/EE799/

Περιγραφή

 

 

Tίτλος του μαθήματος

Αρχιτεκτονικές & Πρωτόκολλα Δικτύων Επικοινωνίας Ι

Κωδικός αριθμός μαθήματος

22Α709

Τύπος του μαθήματος

Προαιρετικό μάθημα κατεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών & Τεχνολογίας Πληροφορίας

Επίπεδο του μαθήματος

Προπτυχιακό

Έτος σπουδών

4ο

Εξάμηνο

7ο

Πιστωτικές μονάδες ECTS

4

Όνομα του διδάσκοντος/των διδασκόντων

Λυμπερόπουλος Δημήτριος, Δενάζης Σπυρίδων

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει να αντιλαμβάνεται σε βάθος έννοιες που σχετίζονται με την αρχιτεκτονική των δικτύων με τα συνιστούντα μέρη της καθώς και τα πρωτόκολλα που την υλοποιούν και βασίζονται στην τεχνολογία TCP/IP. Έμφαση δίνεται πώς προέκυψε η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική, ποιες απαιτήσεις ικανοποιούνται, τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν και συνεργάζονται μεταξύ τους τα πρωτόκολλα.

Δεξιότητες

Λειτουργική γνώση των δικτύων και των βασικών πρωτοκόλλων, τρόπος υλοποίησης πρωτοκόλλων, μελέτη απόδοσης πρωτοκόλλων, εξομοίωση δικτύων μέσω της μεθόδου αφαίρεσης λειτουργιών.

Προαπαιτήσεις

Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών, Γλώσσες Προγραμματισμού και ειδικά C,

Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος

Βασικές αρχές αρχιτεκτονικής δικτύων υπολογιστών τεχνολογίας TCP/IP, παρουσίαση των θεμελιωδών συστατικών μερών του διαδικτύου σε επίπεδο δικτυακών συστημάτων, δρομολόγησης πακέτων , αλληλεπίδρασης των στρωμάτων Σύνδεσης(L2), Δικτύου (L3), Μεταφοράς (L4) και εφαρμογών (L5). Τρόπος λειτουργίας του στρώματος σύνδεσης, διευθυνσιοδότηση και μετάδοση πλαισίων στο L2 στα πλαίσια τοπικών δικτύων, το πρωτόκολλο ARP και η χρήση του. Τρόπος λειτουργίας του επιπέδου και του πρωτοκόλλου ΙΡν4, δομή ΙΡ διευθύνσεων και διευθυνσιοδότηση (Classful και Classless διευθύνσεις) και τρόπος δρομολόγησης πακέτων σε αυτό το επίπεδο μέσω υποδικτύων. Τρόπος σχεδιασμού, λειτουργίας (διάγραμμα καταστάσεων) και συμπεριφοράς πρωτοκόλλων TCP και UDP επιπέδου μεταφοράς (L4). Διαφορά μεταξύ συνδεσιστρεφούς και ασυνδεσιστρεφούς απ’ άκρου εις άκρου επικοινωνίας. Προγραμματισμός sockets. Βασικές λειτουργίες επιπέδου εφαρμογών ΝΑΤ, DNS και DHCP. Εισαγωγή στο ΙΡν6 και διαφορές με ΙΡν4.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

ΒΙΒΛΙΑ

  • Douglas Comer, «ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΜΕ TCP/IP: ΑΡΧΕΣ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ, ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ», 1ος Τόμος, Έκδοση 4η, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Εύδοξος: 13637Επιστημονικές εργασίες (papers) στα Αγγλικά
    • J. Kurose, K. Ross, «Δικτύωση υπολογιστών», Έκδοση 4η, Εκδόσεις Γκιούρδας Εύδοξος: 12416
    • S. Tanenbaum, D. J. Wetherall, «ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ», Έκδοση 5η, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Εύδοξος: 12534026
    • Larry L. PETERSON, Bruce S. Davie «ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ: ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», Έκδοση 4η, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Εύδοξος: 13954
    • Σημειώσεις Διδασκόντων

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Παραδόσεις (3 ώρες ανά διδακτική εβδομάδα) με χρήση διαφανειών, στην διάρκεια τους επιλύονται πρότυπες ασκήσεις. Δίδονται προς επίλυση και προαιρετική παράδοση ασκήσεις είτε κατά τη διάρκεια των παραδόσεων είτε προς επίλυση στο σπίτι.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

Η βαθμολόγηση γίνεται με βάση την επίδοση στην τελική γραπτή εξέταση του μαθήματος που περιλαμβάνει ερωτήσεις θεωρίας και προβλήματα προς επίλυση.

Γλώσσα διδασκαλίας

Το μάθημα διδάσκεται στην Ελληνική και οι διαφάνειες των διδασκόντων παρέχονται και στα Αγγλικά. Αν υπάρχουν ξένοι επισκέπτες φοιτητές, είναι δυνατή η υποστήριξη τους με βιβλιογραφία και φροντιστηριακές- εργαστηριακές ασκήσεις, καθώς και τελική εξέταση στην Αγγλική γλώσσα.

 

 

Διδάσκοντες

 
Δενάζης Σπύρος
Λυμπερόπουλος Δημήτριος