Δευτέρα, 21 10 2019

Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα & Συστήματα

Γενικά

 
Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα και Συστήματα
 
Κωδικός:  ECE_Y602
Επίπεδο:  Προπτυχιακό
Εξάμηνο:  6ο
Ιστοσελίδα:   http://www.apel.ee.upatras.gr/dic/index.htm

Περιγραφή

 

Γενικά περί ψηφιακών κυκλωμάτων και περί της ταχύτητας απόκρισης. Ψηφιακά κυκλώματα TTL, Schottky και ECL. Ψηφιακά κυκλώματα MOS και CMOS. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σχεδίαση πυλών και στη μελέτη της καθυστέρησης και της κατανάλωσης ισχύος. Συνδυαστικά ψηφιακά συστήματα: αθροιστές, συγκριτές, ελεγκτές ισοτιμίας, κωδικοποιητές, αποκωδικοποιητές, πολυπλέκτες, αποπλέκτες, μνήμες ROM. Ακολουθιακά ψηφιακά συστήματα: Flip-flops, καταχωρητές μετάθεσης, σύγχρονοι και ασύγχρονοι απαριθμητές. Κυκλώματα χρονισμού: μονοσταθείς και ασταθείς πολυδονητές, εφαρμογές. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις σύγχρονες κυκλωματικές δομές των ανωτέρω μονάδων. Σύγχρονες μικροηλεκτρονικές δομές για ψηφιακά chips μεγάλης ολοκλήρωσης: σχεδίαση στατικών και δυναμικών κυκλωμάτων CMOS, μνήμες RAM, EEPROMs. Εισαγωγή στα PLDs και FPGAs και στις γλώσσες περιγραφής υλικού (HDL) για την σχεδίαση ψηφιακών συστημάτων. Το μάθημα συνοδεύεται από εργαστηριακές ασκήσεις οι οποίες δίνουν έμφαση στη μελέτη και σχεδίαση σύνθετων κυκλωμάτων και στη χρήση εργαλείων όπως το SPICE, αναπτυξιακό για FPGAs και προηγμένα όργανα μετρήσεων.

Διδάσκοντες

 
Καλύβας Γρηγόριος