Δευτέρα, 14 10 2019

Λογισμός Συναρτήσεων Πολλών Μεταβλητών & Διανυσματική Ανάλυση

Γενικά

 
Λογισμός Συναρτήσεων Πολλών Μεταβλητών & Διανυσματική Ανάλυση
 
Κωδικός:   
Επίπεδο:  Προπτυχιακό
Εξάμηνο:  2ο

Περιγραφή

 

Όριο και συνέχεια συναρτήσεων πολλών μεταβλητών. Μερική παράγωγος. Διαφορισιμότητα συναρτήσεων πολλών μεταβλητών. Ιακωβιανή ορίζουσα. Πεπλεγμένες συναρτήσεις. Αλλαγή μεταβλητών. Ανάπτυγμα Taylor. Ελεύθερα και δεσμευμένα ακρότατα. Εσωτερικό, εξωτερικό και μεικτό γινόμενο διανυσμάτων. Περιστροφή συστήματος συντεταγμένων. Διανυσματικές συναρτήσεις. Στοιχεία της θεωρίας καμπύλων και επιφανειών. Παράγωγος κατά κατεύθυνση. Κλίση, απόκλιση, στροβιλισμός. Πολλαπλά ολοκληρώματα. Επικαμπύλια και επιφανειακά ολοκληρώματα α’ και β’ είδους. Θεωρήματα GreenGauss και Stokes. 

Διδάσκοντες

 

Καλαντώνης Βασίλειος

Περδίος Ευστάθιος