Δευτέρα, 14 10 2019

Λογισμός Συναρτήσεων μιας Μεταβλητής

Γενικά

 
Λογισμός Συναρτήσεων μιας Μεταβλητής
 
Κωδικός:   
Επίπεδο:  Προπτυχιακό
Εξάμηνο:  1ο

Περιγραφή

 

Παράγωγος συνάρτησης. Διαφορικό συνάρτησης. Αντίστροφες τριγωνομετρικές και υπερβολικές συναρτήσεις. Πεπλεγμένες συναρτήσεις. Παραμετρικές εξισώσεις. Πολικές συντεταγμένες. Τύπος  Taylor – Σειρά Taylor. Αόριστο ολοκλήρωμα. Ορισμένο ολοκλήρωμα και εφαρμογές. Ορισμοί και βασικές έννοιες Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων (ΣΔΕ). Γραμμικές ΣΔΕ πρώτης τάξης. Μέθοδος χωριζομένων μεταβλητών. Ύπαρξη και μοναδικότητα. ΣΔΕ Bernoulli, Riccati. Σειρές αριθμών. Σειρές συναρτήσεων. Δυναμοσειρές. Διωνυμική σειρά. Γενικευμένα ολοκληρώματα. Μετασχηματισμός Laplace.

Διδάσκοντες

 

Καλαντώνης Βασίλειος

Περδίος Ευστάθιος