Πέμπτη, 17 10 2019

Προκεχωρημένα Θέματα: Θεωρήσεις Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας

Γενικά


Προκεχωρημένα Θέματα: Θεωρήσεις Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας
Κωδικός:  22ΜΜ007
Επίπεδο:  Μεταπτυχιακό
Εξάμηνο:  9ο

 

Περιγραφή

Εισαγωγή σε προκεχωρημένα θέ-ματα ηλεκτρομαγνητικής συμβατότη-τας (EMC). Ηλεκτρομαγνητική παρεμ-βολή (ΕΜΙ). Ηλεκτροστατική εκφόρ-τιση (ESD). Ορισμοί σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΟΚ και του ΕΛΟΤ: εκπομπή, διαταραχή, ατρωσία, όρια κτλ. ΕΜΙ και ESD σε επίπεδο ηλεκτρο-νικών στοιχείων, κυκλωμάτων, δια-τάξεων, υποσυστημάτων και συστη-μάτων. Πρότυπα για ΕΜΙ και ESD.

Διδάσκοντες

 

Γεωργόπουλος Χρήστος