Πέμπτη, 17 10 2019

Σήματα & Συστήματα ΙΙ

Γενικά

 
Σήματα & Συστήματα ΙΙ
 
Κωδικός:  ECE_Y603
Επίπεδο:  Προπτυχιακό
Εξάμηνο:  5ο

Περιγραφή

Η κύρια έμφαση του μαθήματος δίνεται στα σήματα και συστήματα διακριτού χρόνου. Συγκεκριμένα ασχολούμαστε με τα εξής:
- Σήματα διακριτού χρόνου
- Συστήματα διακριτού χρόνου (γραμμικά χρονικά αμετάβλητα)
- Συνέλιξη σημάτων διακριτού χρόνου
- Μετασχηματισμό Fourier διακριτού χρόνου (DTFT, DFT, FFT)
- Μετασχηματισμό-z
- Δειγματοληψία σημάτων
- Απόκριση συχνότητας συστημάτων διακριτού χρόνου
- Στοχαστικά σήματα

Η αξιολόγηση βασίζεται σε γραπτές εξετάσεις με κλειστά βιβλία/σημειώσεις. Μικρό τυπολόγιο συμπεριλαμβάνεται στο φύλλο των θεμάτων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να επεξεργάζεται και να αναλύει σήματα και συστήματα διακριτού χρόνου, να ψηφιοποιεί σωστά διαφορετικά συνεχή σήματα, να υπολογίζει το συχνοτικό περιεχόμενο σημάτων διακριτού χρόνου και να σχεδιάζει βασικά ψηφιακά φίλτρα.

 

Διδάσκοντες

 

Σκόδρας Αθανάσιος