Παρασκευή, 21 07 2017

Εγγραφή Πρωτοετών Φοιτητών

Τα ονόματα των φοιτητών, που εισάγονται στο Τμήμα σύμφωνα με τα απο-τελέσματα των Γενικών Εξετάσεων, γνωστοποιούνται δια του Ημερήσιου Τύπου και με ανακοινώσεις δημόσια αναρτημένες σε πινακίδες του Λυκείου των υποψηφίων. Η πρόσκληση και εγγραφή τους γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά και σε προθεσμία που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Παι-δείας και Θρησκευμάτων. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να προσέλθουν για εγ-γραφή και οι φοιτητές που επιλέχθηκαν με βάση κάποιο πρόβλημα υγείας (τυφλοί, κωφάλαλοι, πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, κ. λπ.).

Για την εγγραφή του/της ο/η ενδιαφερόμενος/η ή νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, καταθέτει στη Γραμματεία του Τμήματος τ’ ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση για εγγραφή (σε έντυπο της Γραμματείας)
2. Τίτλος απολύσεως: Απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό του σχολείου από το οποίο αποφοίτησε ή νομίμως επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των τίτλων αυτών.
3. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο εισαγόμενος δηλώνει ότι δεν είναι γραμμένος σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδος.
4. Φωτοτυπία ταυτότητας και επιπλέον πιστοποιητικό γέννησης μόνο για άρρενες.
5. Έξι (6) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
6. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης (παρ. 13 του άρθρου 1 του Ν. 2525/97 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 2909/01).

Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, όπως παρατεταμένη θεομηνία, σοβαρή ασθένεια, στράτευση ή απουσία στο εξωτερικό, είναι δυνατή η εγγραφή του φοιτητή που καθυστέρησε να εγγραφεί μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται κάθε φορά, με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου φοιτητή, η οποία υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής, στην οποία εκτίθενται και οι λόγοι της καθυστέρησης. Φοιτητής/τρια που δεν γράφτηκε ούτε με τη διαδικασία αυτή, χάνει το δικαίωμα εγγραφής.

Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές, εκτός αν το Τμήμα κρίνει ότι υπάρχουν σοβαροί λόγοι, που να δικαιολογούν την εκπρόθεσμη προσέλευση για εγγραφή και πάντως όχι μετά την παρέλευση ενός (1) μηνός.