Τρίτη, 16 01 2018

Κατατάξεις

α) Πτυχιούχων-Διπλωματούχων Πανεπιστημίων και Ανωτέρων Σχολών 4% επί των εισακτέων (230)

β) Πτυχιούχων ΤΕΙ ή εισοτίτων προς αυτά σχολών 5% επί των εισακτέων (230).