Πέμπτη, 17 10 2019

Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών

Γενικά

 
Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών
 
Κωδικός:  ECE_Y410
Επίπεδο:  Προπτυχιακό
Εξάμηνο:  4ο

Περιγραφή

Εισαγωγή: Δίκτυα υπολογιστών και Διαδίκτυο. Πρωτόκολλο επικοινωνίας. Διαστρωμάτωση πρωτοκόλλων (OSI). Η στοίβα πρωτοκόλλων του Διαδικτύου. Δίκτυα με VirtualCircuits και Datagrams. Καθυστέρηση και απώλειες πακέτων σε δίκτυα μεταγωγής πακέτων και μεταγωγής κυκλωμάτων.

     Το Στρώμα Εφαρμογής (ΣΕ): Αρχές των πρωτοκόλλων του ΣΕ. Τι υπηρεσίες ένα πρωτόκολλο απαιτεί. WEBHTTP, FTP, SMTP, DNS.

     Το Στρώμα Μεταφοράς (ΣΜ): Ο βασικός σκοπός/υπηρεσία του ΣΜ.Το ΣΜ του Διαδικτύου.Πως γίνεται η βασική λειτουργία της

πολυπλεξίας/ αποπολυπλεξίας του ΣΜ. Το πρωτόκολλο UDP (Δομή του πακέτου, Έλεγχος αθροίσματος για σωστή μετάδοση και λήψη πακέτου). Αρχές της αξιόπιστης μετάδοσης πακέτων. (Κτίζοντας ένα πρωτόκολλο του ΣΜ για αξιόπιστη μετάδοση πακέτων πάνω σε ένα απολύτως αξιόπιστο κανάλι μετάδοσης. Αξιόπιστη μετάδοση όταν στο κανάλι υπεισέρχονται λάθη στα bits μετάδοσης –πρωτόκολλο stop & wait. Αξιόπιστη μετάδοση όταν στο κανάλι υπεισέρχονται όχι μόνον λάθη στα bits μετάδοσης αλλά και απώλειες πακέτων. Βελτίωση της απόδοσης των πρωτοκόλλων τύπου stop & wait με pipelining -πολλαπλή μετάδοση πριν από αναμονή ACK). Το πρωτόκολλο TCP και η δομή του. HTCP σύνδεση. Round-Triptime. Υπολογισμός του μήκους του πεδίου “sequence numbers”. Έλεγχος ροής.Έλεγχος συμφόρησης.Υπολογισμός βέλτιστου παραθύρουμετάδοσης.

     Το Στρώμα Δικτύου: Η βασική λειτουργία.Το μοντέλο εξυπηρέτησης του δικτύου(VirtualCircuitsDatagrams).Δρομολόγηση.Κεντρικός και κατανεμημένος αλγόριθμοςδρομολόγησης.Ιεραρχική δρομολόγηση.Το πρωτόκολλο IP.Διευθύνσεις IPv4.Χωρισμός σε υποδίκτυα μέσω μάσκαςυποδικτύου.Μετάδοση του datagram από τον πομπόστον δέκτη: Διεθυνσιοδότηση,Δρομολόγηση και Προώθηση. Το πρωτόκολλο ICMP.Δρομολόγηση στο Διαδίκτυο εντόςαυτόνομων συστημάτων: RIP, OSPF.Μεταξύ αυτόνομων συστημάτων: BGP.IPv6.Μετάβαση από το IPv4 στο IPv6.

     Το Στρώμα ζεύξης δεδομένων (ΣΖΔ): Bασική λειτουργία. Κανάλια πολυεκπομπής και PPP. Υπηρεσίες του ΣΖΔ. Κάρτες διεπαφών δικτύου. Τεχνικές ανίχνευσης και διόρθωσης λαθών. Πρωτόκολλα MAC – Πρωτόκολλα διαμελισμού καναλιού: TDM, FDM,CDMA.– Πρωτόκολλα τυχαίας προσπέλασης: Aloha, Slotted Aloha, CSMA, CSMA/CD

(Ethernet). – Πρωτόκολλα που μεταδίδεις όταν έλθει η σειρά σου: Polling – Token Pass. To LAN ως πρωτόκολλο του ΣΖΔ.

 

Διδάσκοντες

 
Δενάζης Σπύρος
Λογοθέτης Μιχαήλ
Λυμπερόπουλος Δημήτριος