Τρίτη, 19 02 2019

Υφιστάμενο Θεσμικό Πλαίσιο για την Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του Νόμου 3685/2008 (ΦΕΚ 148/16-7-2008,Τεύχος Πρώτο), που ρυθμίζει το θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.