Κυριακή, 26 05 2019

Προκηρύξεις για την ανάδειξη εκπροσώπων ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος και στις Γ.Σ. των Τομέων Τ&ΤΠ και Η&Υ

Περιγραφή: Προκηρύξεις για την ανάδειξη εκπροσώπων ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος και στις Γ.Σ. των Τομέων Τ&ΤΠ και Η&Υ

Παρακαλούμε ανοίξτε τα επισυναπτόμενα.