Τετάρτη, 21 11 2018

Ανακοίνωση κατάθεσης δικαιολογητικών για κατατακτήριες εξετάσεις ακαδ. έτους 2018-2019

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

Κατατακτηρίων Εξετάσεων ακαδ. έτους 2018-2019

Αιτήσεις για τις κατατακτήριες εξετάσεις του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 θα κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς από 

1 Νοεμβρίου 2018 έως 15 Νοεμβρίου 2018

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. 1.        Αίτηση του ενδιαφερόμενου.
  2. 2.    Αντίγραφο Πτυχίου-Διπλώματος ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται αριθμητικά ο βαθμός Πτυχίου-Διπλώματος, ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει και πιστοποιητικό, στο οποίο να αναγράφονται αναλυτικά οι βαθμοί των μαθημάτων που απαιτούνται για την εξαγωγή του βαθμού Πτυχίου-Διπλώματος.
  3. 3.        Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή από όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι είναι τα ακόλουθα:

  •                Φυσική (Φυσική Ι και Φυσική ΙΙ)
  •                Υπολογιστές (Εισαγωγή στους Υπολογιστές και Αρχές Προγραμματισμού)
  •                Μαθηματικά (Διαφορικός Λογισμός & Μαθηματική Ανάλυση και Συναρτήσεις πολλών Μεταβλητών & Διανυσματική Ανάλυση).

Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν από 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2018.

 Το πρόγραμμα εξετάσεων θα ανακοινωθεί σύμφωνα με το νόμο τουλάχιστον 10 μέρες πριν από την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

Επισυνάπτεται και η ύλη των μαθημάτων

Από τη Γραμματεία

Γραμματεία

UniversityofPatras

Electrical and Computer Engineering Department

Rio, 26504 Patras

Tel. +302610996-418  , Fax +302610 997-352