Παρασκευή, 18 10 2019

Ανακοίνωση Κατακτηρίων Εξετάσεων ακαδ. έτους 2016-2017

Περιγραφή: Ανακοίνωση Κατακτηρίων Εξετάσεων ακαδ. έτους 2016-2017

 

Αιτήσεις για τις κατατακτήριες εξετάσεις του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017  θα κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2016 κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη, τις ώρες 11:30 έως 13:30.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1.          Αίτηση του ενδιαφερόμενου.

2.          Αντίγραφο Πτυχίου-Διπλώματος ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται αριθμητικά ο βαθμός Πτυχίου-Διπλώματος, ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει και πιστοποιητικό, στο οποίο να αναγράφονται αναλυτικά οι βαθμοί των μαθημάτων που απαιτούνται για την εξαγωγή του βαθμού Πτυχίου-Διπλώματος.

Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή από όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι είναι τα ακόλουθα:

·           Φυσική (Φυσική Ι και Φυσική ΙΙ)

·           Υπολογιστές (Εισαγωγή στους Υπολογιστές και Αρχές Προγραμματισμού)

·           Μαθηματικά (Διαφορικός Λογισμός & Μαθηματική Ανάλυση και Συναρτήσεις πολλών Μεταβλητών & Διανυσματική Ανάλυση).

Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν από 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2016. Το πρόγραμμα εξετάσεων θα ανακοινωθεί σύμφωνα με το νόμο τουλάχιστον 10 μέρες πριν από την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

Από τη Γραμματεία